อัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ   โทร.02-926-9820 / 02-926-9830

 • เครื่อง Flow cytometer                              250 บาท/ชม.
 • เครื่อง Real time PCR                                350 บาท/ชม.
 • เครื่อง PCR                                               200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Fluorescent microplate reader         350 บาท/ชม.
 • เครื่อง Microplate reader                           200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Freeze dryer                                  300 บาท/ชม.
 • เครื่อง Nanodrop                                      200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Ultra centrifuge                              500 บาท/ชม.
 • เครื่อง Refrigerated centrifuge                    200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Centrifuge                                      100 บาท/ชม.
 • เครื่อง Concentrator                                  100 บาท/ชม.
 • เครื่อง Gel document                                200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Densitometer                                 200 บาท/ชม.
 • ชุด Horizontal electrophoresis                  200 บาท/ชม.
 • ชุด Vertical electrophoresis                      300 บาท/ชม.
 • เครื่อง Trans-blot semi dry                        200 บาท/ชม.
 • เครื่อง UV-Visible spectrophotometer         200 บาท/ชม.
 • เครื่องถ่ายภาพแบบ Chemiluminescent และ Infrared fluorescent (Odyssey)     200 บาท/ชม.
 • กล้อง Fluorescent microscope                   250 บาท/ชม.
 • กล้อง Microscope                                     200 บาท/ชม.
 • ตู้ Biosafety cabinet class II                       250 บาท/ชม.
 • เครื่อง Pulse field gel electrophoresis         150 บาท/ชม.
 • เครื่อง Ultra sonicator                               150 บาท/ชม.
 • ตู้ Incubator                                              50 บ./ชม.  400 บ./วัน
 • เครื่องตีบดผสมอาหาร Stomacher                  150 บาท/ชม.
 • ตู้ Hot air oven                                         100 บาท/ชม.
 • เครื่อง Autoclave                                       100 บาท/ชม.
 • เครื่อง High Liquid Chromatography (HPLC) Thermo Separation Products          200 บาท/ชม.
 • เครื่อง High Liquid Chromatography (HPLC) Agilent Technologies                     500 บาท/ชม.
 • เครื่อง Gas chromatography (GC)                200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Spray dry                                       250 บาท/ชม.
 • เครื่อง Rotary evaporator                           200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Vacuum dry                                   200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Pararelle evaporator                       250 บาท/ชม.
 • เครื่อง Fractional collector                         300 บาท/ชม.
 • เครื่อง Muffle furnace                                200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Atomic absorption spectrophotometer (AAS)             250 บาท/ชม.
 • เครื่อง Fiber analyzer                                200 บาท/ชม.
 • น้ำ MQ water                                             50 บ./ลิตร
 • น้ำ DI water                                               30 บ./ลิตร
 • ห้องปฏิบัติการวิจัย Biosafety level II              500 บ./3 ชม.  1,000 บ./วัน

หมายเหตุ :

 • อัตราค่าบริการคิดต่อ 1 ชั่วโมง (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าซ่อมแซมเมื่อเครื่องเกิดชำรุด/เสียหาย
 • อัตราค่าบริการนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ส่วนลด 20%

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิจัย  โทร.02-926-9820 / 02-926-9830

การตรวจวิเคราะห์สมุนไพรและอาหาร   (แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจวิเคราะห์)

 • Total ash                                            350 บาท/ตัวอย่าง
 • Acid insoluble ash                             1,000 บาท/ตัวอย่าง
 • Water soluble ash                             1,000 บาท/ตัวอย่าง
 • Moisture                                            200 บาท/ตัวอย่าง
 • Crude fiber                                        800 บาท/ตัวอย่าง
 • Acid Detergent Fiber (ADF)                  900 บาท/ตัวอย่าง
 • Neutral Detergent Fiber (NDF)             1,000 บาท/ตัวอย่าง
 • Total phenolic compounds                   950 บาท/ตัวอย่าง
 • Vitamin E (HPLC)                                2,000 บาท/ตัวอย่าง
 • Calcium (Ca)                                        950 บาท/ตัวอย่าง
 • Magnesium (Mg)                                  950 บาท/ตัวอย่าง
 • Sodium (Na)                                        950 บาท/ตัวอย่าง
 • Potassium (K)                                      950 บาท/ตัวอย่าง
 • Manganese (Mn)                                  850 บาท/ตัวอย่าง
 • Iron (Fe)                                               850 บาท/ตัวอย่าง
 • Zinc (Zn)                                              850 บาท/ตัวอย่าง
 • Lead (Pb)                                             850 บาท/ตัวอย่าง
 • Cadmium (Cd)                                     850 บาท/ตัวอย่าง
 • Chromium (Cr)                                     850 บาท/ตัวอย่าง
 • Copper (Cu)                                        850 บาท/ตัวอย่าง
 • Ethanol (GC)                                     1,100 บาท/ตัวอย่าง
 • Methanol (GC)                                  1,100 บาท/ตัวอย่าง
 • Arsenic                                            1,100 บาท/ตัวอย่าง
 • Mercury                                          1,000 บาท/ตัวอย่าง
 • การทำแห้งด้วยวิธี Rotary evaporation        600 บาท/ตัวอย่าง/solvent 1 ลิตร)
 • การทำแห้งด้วยวิธี Spray dry                  2,500 บาท/ตัวอย่าง (ตัวอย่าง 2 ลิตร)
 • การทำแห้งด้วยวิธี Freeze dry                  คิดราคาตามจำนวนชั่วโมงการเปิดใช้งานเครื่อง Freeze dry
 • การทำ Thin layer chromatography (TLC)          500 บาท/ตัวอย่าง
 • การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญและการทำ Finger print ด้วยวิธี HPLC 1,000 บาท/ตัวอย่าง/สารที่วิเคราะห์
 • การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (%inhibition)        500 บาท /ตัวอย่าง (1-2 ความเข้มข้น)
 • การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (IC50)        2,000 บาท /ตัวอย่าง (5-7 ความเข้มข้น)

หมายเหตุ :

 1. บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มธ. ให้ส่วนลด 20%
 2. อัตราค่าบริการนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย  โทร.02-926-9820 / 02-926-9830

 • Spirometry (FV loop)                                     300 บาท/ครั้ง
 • Spirometry (FV loop)+Pre-Post Bronchodilator 400 บาท/ครั้ง
 • Lung volume                                                 800 บาท/ครั้ง
 • DLCO                                                           800 บาท/ครั้ง
 • Spirometry (FV loop) + Lung volume               1,100 บาท/ครั้ง
 • Spirometry (FV loop)+Pre-Post Bronchodilator + Lung volume      1,200 บาท/ครั้ง
 • Lung volume + DLCO                                    1,600 บาท/ครั้ง
 • Spirometry (FV loop) + Lung volume + DLCO                    1,900 บาท/ครั้ง
 • Spirometry (FV loop) + Pre-Post Bronchodilator + Lung volume + DLCO               2,000 บาท/ครั้ง
 • Methacholine challenge test                            800 บาท/ครั้ง
 • เอนไซม์ Adenosine deaminase (ADA)       800 บาท/ครั้ง

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลอง   โทร.02-926-9820

อัตราค่าบริการอุปกรณ์และสารเคมี  ยาสลบ Isoflurane    12 บาท / มิลลิลิตร หรือ   3,200 บาท / ขวด ( 250 มิลลิลิตร )

 

ช่องทางการชำระเงินค่าใช้บริการเครื่องมือ/วิเคราะห์/ทดสอบ

 1. เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค    ชำระที่งานการเงิน (ชั้น 2) คณะแพทยศาสตร์ ไม่เกิน 14.30 น. (พร้อมใบแจ้งค่าบริการ)
 2. โอนเข้าบัญชี ธ.ทหารไทย ชื่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 050-2-119027 (ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ email: labmedtu@gmail.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน)