งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ "Practical Points for Best Practitioners"
10-12 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

RESEARCH

+
Research
งานวิจัย 56
+
Research
งานวิจัย 55
+
Research
งานวิจัย 54

Research 56

MTU-TM-9-049/56
การศึกาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสมุนไพรหัวข้าวเย็น -สุมาลี ปานทอง
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-9-045/56
ประสิทธิผลในการลดระดับไขมันในเลือด และผลข้างเคียงของสารสกัดตำรับยาเบยจกูลในผู้ที่มีไขมันในเลือดผิดปกติที่ได้รับยาซิทมวาสเตติน -รุจิรัตน์ แก้วคุ้มภัย
-ทิพาพร ธาระวานิช
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-9-050/56
การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของตำรับยาเบยจกูลและสมุนไพรในตำรับ -อรุณพร อิฐรัตน์
-บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
MTU-DS-1-022/56
การทดสอบความเป็นพิษและฤทธิ์ต้านพิษของสารสกัดหัวข้าวเย็นด้วยวิธีโครโมโซมอะเบอเรชันแอสเสย์และซิสเตอร์โครมาติดเอ็กซเช้นจ์แอสเสย์Genotoxic and Antigenotoxic Assays of Dioscorea membranacea Extracts by Chromosome Aberration and Sister Chromatid Exchange Assays -ตรีทิพย์ รัตนวรชัย
-สุมน ธิติโอฬาร
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-DS-1-017/56 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีต่อเซลล์มะเร็งโดยผ่านการเหนี่ยวนำให้เกิด cell cycle arrest และ apoptosisStudy on mechanisms of cytotoxic effects of the plant-derived against cancer cells through induction of cell cycle arrest and apoptosis
-พินทุสร หาญสกุล
-กัลยา อารีย์
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-1-015/56 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยเรื้อรังDevelopment of thai traditional medicine extract for treatment chronic disease patients -อรุณพร อิฐรัตน์

-ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
-ศรีโสภา เรืองหนู
-อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ
-ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์
MTU-TM-1-014/56 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยแบบครบวงจร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังจากระดับชุมชนสู่ระดับโลกResearch and Development of Thai Traditional Medicine holistic approach to enhance health, prevent and treat chronic diseases from community to world class
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-5-002/2556 การศึกษาประสิทธิผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดตำรับยาตรีผลาในอาสาสมัครสุขภาพดี (การทดลองระยะที่ 1)Study on Immunomodulatory effect of Tripala Recipies Extract in Healthy Volunteers. (Clinical trial phase I)
-สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
-ธนวรรณ กุมมาลือ
-ปรัชญา เพชรเกตุ
   
 

Department of Applied Thai Traditional Medicine
Kunakron Building, Faculty of Medicine Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18 Paholyotin Road, Klongluang Patumthani, THAILAND 12120
Phone: (66)2-926-9749,9751 Fax: (66)2-926-9749
E-mail: attm_tu@hotmail.com Website: www.med.tu.ac.th/attmedtu l Webmaster