จำนวนผู้เยี่ยมชม 34539 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
 
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
  รองศาสตราจารย์ เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย สิทธิศรัณย์กุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. พันเอก นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. อาจารย์อภิชา น้อมศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
1. นายบงกช เอี่ยมชื่น  
2. นางสาวรุ่งระวี ระหว่างบ้าน