อายุรศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Internal Medicine

 

ชื่อวุฒิบัตร

ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Internal Medicine
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) วว. สาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Internal Medicine
 

คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ

(ภาษาไทย) ว.ว. สาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Internal Medicine

หรือ Diploma, Thai Board of Intern Med

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายการผลิตอายุรแพทย์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของระบบสุขภาพรวมทั้งมิติด้านอื่นๆทางสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ สาขาอายุรศาสตร์เป็นสาขาที่สำคัญและเป็นรากฐานของวิชาการทางการแพทย์  เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีความหลากหลายทั้งในด้านความชุก ความรุนแรง ความสลับซับซ้อน และความรีบด่วน ครอบคลุมวิทยาการแพทย์ทั้งในด้านกว้างและ ด้านลึก มีความเกี่ยวข้องกับการแพทย์ในสาขาต่างๆ และยังเป็นวิชาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากความรู้ทางอายุรศาสตร์แล้ว อายุรแพทย์ยังควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ควบคู่กันไปด้วย

อ้างอิงจากพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ และปรับตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ โดยยึดหลัก  “GREATS” อันประกอบด้วย

G (Global Mindset) ทันโลก ทันสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ

R (Responsibility) มีสำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อม

E (Eloquence) สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียสนทนา

A (Aesthetic Appreciation) ซาบซึ้งในความงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรี และสถาปัตยกรรม

T (Team Leader) ทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น สหสาขาวิชาชีพได้ ทั้งในบทบาทผู้นำและบทบาททีม

S (Spirit of Thammasat) มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความเห็นที่แตกต่างและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม

 

Download เอกสาร

Copyright © 2019. All rights reserved.
LinksLinks2