หน้าหลัก

การศึกษา
ผลิตแพทย์ อายุรแพทย์ และอายุรแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพและคุณธรรม
การวิจัย
ส่งเสริม และทำงานวิจัยระดับสากลที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย
การให้บริการ
ให้การบริบาลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ตามความต้องการของประเทศ
การบริหาร
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล และการจัดการองค์กรที่ดี

ภาพกิจกรรม

Copyright © 2019. All rights reserved.