อายุรศาสตร์อนุสาขาโรคตจวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯสาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ. ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)        หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

(ภาษาอังกฤษ)   Residency Training in Dermatology

ชื่อวุฒิบัตร

ชื่อเต็ม

(ภาษาไทย)        วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรมสาขาตจวิทยา

(ภาษาอังกฤษ)   Diploma of the Thai Board of Dermatology

ชื่อย่อ

(ภาษาไทย)        วว. สาขาตจวิทยา

(ภาษาอังกฤษ)   Diploma, Thai Board of Dermatology

คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ

(ภาษาไทย)        วว. ตจวิทยา

(ภาษาอังกฤษ)   Diplomate, Thai Board of Dermatology หรือ Dip., Thai Board of Dermatology

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สาขาตจวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พันธกิจของแผนฝึกอบรม/หลักสูตร

สาขาวิชาตจวิทยาเป็นสาขาที่สำคัญของวิชาอายุรศาสตร์และสาขาอื่นๆ และเป็นรากฐานของวิชาการ ทางการแพทย์ เนื่องจากผิวหนังและเยื่อบุเป็นอวัยวะที่มีพื้นที่ผิวครอบคลุมทั่วร่างกายทำให้สามารถตรวจพบโรค ทางผิวหนัง ทั้งที่เป็นโรคทางผิวหนังโดยตรงและความผิดปกติทางผิวหนังที่เป็นอาการแสดงของโรคภายในของ ระบบอื่นๆ ได้บ่อยในเวชปฏิบัติ สาขาวิชาตจวิทยาเป็นสาขาที่ครอบคลุมวิทยาการแพทย์ทั้งในด้านกว้าง ด้านลึก โรคทางผิวหนังจึงมีความหลากหลายทั้งในด้านความชุก ความรุนแรง ความสลับซับซ้อน และความรีบด่วน และ ยังเป็นองค์ความรู้ที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนท้าทายความรู้ความสามารถของตจแพทย์ ในการให้การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแบบองค์รวม และการพยากรณ์โรค

นอกจากความรู้และทักษะด้านตจวิทยาแล้ว ตจแพทย์ยังต้องมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะ เรียนรู้ตลอดชีวิต ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ คำนึงถึง ความต้องการด้านสุขภาพทางผิวหนังของชุมชนและสังคม การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและ ความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ต่อผู้ร่วมงานและองค์กรทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยโดย ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นโยบายการผลิตตจแพทย์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของระบบสุขภาพ รวมทั้งมิติด้านอื่นๆ ทางสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ

อ้างอิงจากพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ และปรับตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ โดยยึดหลัก  “GREATS” อันประกอบด้วย

G (Global Mindset) ทันโลก ทันสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ

R (Responsibility) มีสำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อม

E (Eloquence) สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียสนทนา

A (Aesthetic Appreciation) ซาบซึ้งในความงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรี และสถาปัตยกรรม

T (Team Leader) ทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น สหสาขาวิชาชีพได้ ทั้งในบทบาทผู้นำและบทบาททีม

S (Spirit of Thammasat) มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความเห็นที่แตกต่างและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม

 

Download เอกสารหลักสูตรการฝึกอบรม

 

ผลลัพธ์ของแผนฝึกอบรม

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯสาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ. ศ. 2562

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านตจวิทยาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน 2562

Copyright © 2019. All rights reserved.
LinksLinks2