อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ พ.ศ. 2563

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Infectious Diseases

 

ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases

ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases

คําแสดงุวิฒการฝึกอบรมท้ายชื่อ
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases

หรือ Dip., Thai Subspecialty Board of Infectious Diseases

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร (mission)
หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายและพันธกิจในการผลิตอายุแพทย์โรคติดเชื้อที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับพันธกิจในการผลิตอายุรแพทย์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยยึดหลัก “GREATS ID” ซึ่งประกอบด้วย

G (Global Mindset) ทันโลกทันสังคมเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่าง ๆ และมีความเป็นสากลในการเรียนรู้

R (Responsibility) มีสำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืนต่อตนเอง บุคคลรอบข้างในสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย

E (Eloquence) สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ กับผู้ป่วยและญาติ

A (Aesthetic Appreciation) ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ ดนตรี สถาปัตยกรรม และการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะในสังคม

T (Team Leader) ทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น สหสาขาวิชาชีพได้ ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม

S (Spirit of Thammasat) มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ที่มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ การยอมรับความแตกต่าง และมีจิตใจ เสียสละ ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องได้รับการรองขอ

I (Innovative and Research) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดูแลผู้ป่วย และมีความสามารถใน

การทำงานวิจัยทางด้านโรคติดเชื้อ

D (Doctor of Infectious Diseases) มีความความรู้ ทักษะ เจตคติ และความเป็นมืออาชีพในการเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รวมถึงการใฝ่รู้ในพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

หน่วยโรคติดเชื้อมุ่งเน้นในการผลิตอายุรแพทย์โรคติดเชื้อที่ พร้อมด้วย “คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม” ตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ โดยการฝึกอบรมที่ให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ มีความสามารถในการศึกษาต่อเนื่องด้วยตนเอง สามารถให้บริการทางอายุรกรรมโรคติดเชื้อตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ บนพื้นฐานการบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม และยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีความเอื้ออาทร ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้ร่วมปฏิบัติงาน สามารถให้ความรู้ทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ทุกสาขา บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และประชาชนทั่วไป เป็นบุคคลมีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเวชบริการ เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและสังคม อีกทั้งสามารถปฏิบัติภารกิจได้สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายของท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจนนโยบายระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อแล้ว อายุรแพทย์โรคติดเชื้อที่สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ ความเป็นมืออาชีพ ทักษะการสื่อสาร การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ และสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ รวมทั้งคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่รู้ข้อจำกัดของตนเอง และมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

Download หลักสูตร

Download ภาคผนวกของหลักสูตร

Download ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับอบรมณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

Download Infectious Diseases Fellowship Program

Copyright © 2019. All rights reserved.
LinksLinks2