ประสาทวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ

                   ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา

(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Neurology

 

ชื่อวุฒิบัตร

ชื่อเต็ม

(ภาษาไทย)     วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                   สาขาประสาทวิทยา

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Neurology

ชื่อย่อ

(ภาษาไทย)     วว. สาขาประสาทวิทยา

(ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Neurology

คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ

(ภาษาไทย)     วว. สาขาประสาทวิทยา

(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Neurology

                   หรือ Dip., Thai Board of Neurology

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายการผลิตประสาทแพทย์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของระบบสุขภาพทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ เนื่องจากปัญหาโรคทางระบบประสาทเป็นปัญหาที่พบบ่อยและเป็นปัญหาที่แพทย์ทั่วไปยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยและให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายทั้งในด้านความชุก ความรุนแรง และความรีบด่วน ครอบคลุมวิทยาการแพทย์ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก มีความเกี่ยวข้องกับการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ

          นอกจากความรู้ทางประสาทวิทยาแล้ว ประสาทแพทย์ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม  ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ควบคู่กันไปด้วย

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Copyright © 2019. All rights reserved.
LinksLinks2