บุคลากร

 
ผศ.นพ. พิสิษฐ หุตะยานนท์<br>Pisit Hutayanon, M.D., Assistant Professor

ผศ.นพ. พิสิษฐ หุตะยานนท์
Pisit Hutayanon, M.D., Assistant Professor
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Certificate in Interventional Cardiology (Alfed Hospital, Monash University, Australia)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยโรคหัวใจ

รศ.นพ. ดิลก ภิยโยทัย<br>Dilok Piyayotai, M.D., Associate Professor

รศ.นพ. ดิลก ภิยโยทัย
Dilok Piyayotai, M.D., Associate Professor
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

พ.บ., วท.ม.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
Certificate in Interventional Cardiology (Concord Hospital, University of Sydney, Australia)
รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.นพ. พิสิษฐ หุตะยานนท์<br>Pisit Hutayanon, M.D., Assistant Professor

ผศ.นพ. พิสิษฐ หุตะยานนท์
Pisit Hutayanon, M.D., Assistant Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Certificate in Interventional Cardiology (Alfed Hospital, Monash University, Australia)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ. อดิศัย บัวคำศรี<br>Adisai Buakhamsri, M.D., Associate Professor

รศ.นพ. อดิศัย บัวคำศรี
Adisai Buakhamsri, M.D., Associate Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.พญ. อิงอร อรุณากูร<br>Ing-orn Arunakul, M.D., Associate Professor

รศ.พญ. อิงอร อรุณากูร
Ing-orn Arunakul, M.D., Associate Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Certificate of Fellowship in Cardiovascular Imaging and Diagnostic Radiology (Cleveland Clinic, USA)
Certificate of Statistical Science in Medical Research (Cleveland Clinic, USA)
Certificate of Cardiovascular CT Training Program (Cleveland Clinic, USA)
รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. เหมือนเพชร เหมือนแก้ว<br>Muenpetch Muenkaew, M.D.

อ.นพ. เหมือนเพชร เหมือนแก้ว
Muenpetch Muenkaew, M.D.

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
Certificate of Research Fellowship in Interventional Cardiology (Osaka University Hospital, Osaka, Japan)
Certificate of Fellowship in Interventional Cardiology (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, Switzerland)
อาจารย์, หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. คิด ภูมิเมือง<br>Kid Bhumimuang, M.D.

อ.พญ. คิด ภูมิเมือง
Kid Bhumimuang, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
Research Fellowship in Structural Heart Intervention Focused on TAVR (Kerckhoff-Klinik, Germany)
อาจารย์, หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. ธิดา ศรีรัตนา ทาบูกานอน<br>Thida Sriratana Tabucanon, M.D.

อ.พญ. ธิดา ศรีรัตนา ทาบูกานอน
Thida Sriratana Tabucanon, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วท.ม.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Certificate of Fellowship in Advanced Heart Failure and Heart Transplantation (Cleveland Clinic, USA)
อาจารย์, หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. กำพล จินตนาวิลาศ<br>Kumpol Chintanavilas, M.D.

อ.นพ. กำพล จินตนาวิลาศ
Kumpol Chintanavilas, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประกาศนียบัตรสรีระไฟฟ้าหัวใจ
อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. ธัญนพ โชติวนาวรรณ<br>Thunnop Chotivanawan, M.D.

อ.นพ. ธัญนพ โชติวนาวรรณ
Thunnop Chotivanawan, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
อาจารย์, หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. กานต์ วิฑูรชาติ<br>Kan Witoonchart, M.D.

อ.นพ. กานต์ วิฑูรชาติ
Kan Witoonchart, M.D.

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Membership of the Royal College of Physicians (United Kingdom)
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิกอนุสาขาภาพวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. ปัณฑ์ชนิต วาณิชยเศรษฐกุล<br>Punchanit Wanichsetakul, M.D.

อ.นพ. ปัณฑ์ชนิต วาณิชยเศรษฐกุล
Punchanit Wanichsetakul, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อาจารย์, หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยประสาทวิทยา

ศ.นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร<br>Kongkiat Kulkantrakorn, M.D., Professor

ศ.นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
Kongkiat Kulkantrakorn, M.D., Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), อว.ประสาทวิทยา
Diplomate, American Board of Psychiatry and Neurology
Certificate of Fellowship in Neuromuscular diseases and EMG (Washington University, USA)
ศาสตราจารย์, หน่วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา<br>Sombat Muengtaweepongsa, M.D., Associate Professor

รศ.นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา
Sombat Muengtaweepongsa, M.D., Associate Professor

พ.บ., วท.ม.อายุรศาสตร์, วว.ประสาทวิทยา
Certificate of Clinical Fellowship in Cerebrovascular and Critical Care Neurology (Saint Louis University, St. Louis, Missouri, USA)
รองศาสตราจารย์, หน่วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.พญ. พรภัทร ธรรมสโรช<br>Pornpatr (A.) Dharmasaroja, M.D., Professor

ศ.พญ. พรภัทร ธรรมสโรช
Pornpatr (A.) Dharmasaroja, M.D., Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.ประสาทวิทยา
Certificate of Neurosonology (American Society of Neuroimaging)
Certificate of Fellowship in Stroke (Wake Forest University School of Medicine and North
Carolina Baptist Hospital, USA)
ศาสตราจารย์, หน่วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ. ประวีณ โล่ห์เลขา<br>Praween Lolekha, M.D., M.Sc., Associate Professor

รศ.นพ. ประวีณ โล่ห์เลขา
Praween Lolekha, M.D., M.Sc., Associate Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.ประสาทวิทยา
Certificate of Fellowship in Movement Disorders (University of British Columbia, Canada)
รองศาสตราจารย์, หน่วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. ภูชิต สุขพัลลภรัตน์<br>Puchit Sukphulloprat, M.D.

อ.นพ. ภูชิต สุขพัลลภรัตน์
Puchit Sukphulloprat, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.ประสาทวิทยา
อาจารย์, หน่วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. ณัฐพล อุฬารศิลป์<br>Nattaphol Uransilp, M.D.

อ.นพ. ณัฐพล อุฬารศิลป์
Nattaphol Uransilp, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.ประสาทวิทยา, ประกาศนียบัตรโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, วว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
อาจารย์, หน่วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยโรคไต

ศ.ดร.นพ. อดิศว์ ทัศณรงค์<br>Adis Tasanarong, M.D., Ph.D., Professor

ศ.ดร.นพ. อดิศว์ ทัศณรงค์
Adis Tasanarong, M.D., Ph.D., Professor

พ.บ., วท.ม.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต
Ph.D. (Biomedical Sciences)
Certificate of Clinical and Research Fellowship in Immunology and Transplantation (University of Alberta, Alberta, Canada)
ศาสตราจารย์, หน่วยโรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ. โอภาส ไตรตานนท์<br>Opas Traitanon, M.D., Associate Professor

รศ.นพ. โอภาส ไตรตานนท์
Opas Traitanon, M.D., Associate Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต
Certificate of Fellowship in Nephrology and Hypertension (Kidney Transplantation) (Cleveland Clinic, Ohio, USA)
Certificate of Postdoctoral Research Fellowship in Kidney Transplantation (Northwestern University, Chicago, USA)
รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.นพ. ภัทรวิน ภัทรนิธิมา<br>Pattharawin Pattharanitima, M.D., Assistant Professor

ผศ.นพ. ภัทรวิน ภัทรนิธิมา
Pattharawin Pattharanitima, M.D., Assistant Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต
Postdoctoral Research Fellowship in Hemodialysis and Chronic Kidney Disease (Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.นพ. พิชญ ตันติยวรงค์ <br> Pichaya Tantiyavarong, MD, M.Sc., PhD, D.Sc.

อ.ดร.นพ. พิชญ ตันติยวรงค์
Pichaya Tantiyavarong, MD, M.Sc., PhD, D.Sc.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วท.ม.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต
D.Sc. (Clinical Epidemiology) (Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Certificate of Fellowship in Renal Epidemiology (ERA-EDTA registry, the Netherlands)
อาจารย์, หน่วยโรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นพ. ธานี เอี่ยมศรีตระกูล<br>Thanee Eiamsitrakoon, M.D.

นพ. ธานี เอี่ยมศรีตระกูล
Thanee Eiamsitrakoon, M.D.

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.สาขาโรคไต
อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. เอนก อยู่สบาย<br>Anake Yoosabai, M.D.

อ.นพ. เอนก อยู่สบาย
Anake Yoosabai, M.D.

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต
Certificate of Postdoctoral Research Fellowship in Kidney Transplantation (University of California, Los Angeles, USA)
อาจารย์, หน่วยโรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. ปาจารีย์ กฤษณพันธ์ุ<br>Pajaree Krisanapan, M.D.

อ.พญ. ปาจารีย์ กฤษณพันธ์ุ
Pajaree Krisanapan, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต
อาจารย์, หน่วยโรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. อภิชาติ ฉัตรไกรเลิศ<br>Aphichat Chatkrailert, M.D.

อ.นพ. อภิชาติ ฉัตรไกรเลิศ
Aphichat Chatkrailert, M.D.

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต
อาจารย์, หน่วยโรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. สุทธิยา อนุมาศ<br>Suthiya Anumas, M.D.

อ.พญ. สุทธิยา อนุมาศ
Suthiya Anumas, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต
อาจารย์, หน่วยโรคไต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยระบบทางเดินอาหาร

อ.พญ. บุบผา พรธิสาร<br>Bubpha Pornthisarn, M.D.

อ.พญ. บุบผา พรธิสาร
Bubpha Pornthisarn, M.D.

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร
อาจารย์, หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.นพ. รัฐกร วิไลชนม์<br>Ratha-korn Vilaichone, MD., Ph.D, FACG, AGAF, Professor

ศ.ดร.นพ. รัฐกร วิไลชนม์
Ratha-korn Vilaichone, MD., Ph.D, FACG, AGAF, Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.โรคระบบทางเดินอาหาร
Ph.D. (Medicine)
Certificate of Postdoctoral Fellowship in Gastroenterology (Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA)
Fellow American College of Gastroenterology (FACG)
American Gastroenterology Association Fellow (AGAF)
ศาสตราจารย์, หน่วยโรคทางเดินอาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข<br>Soonthorn Chonprasertsuk, M.D., M.Sc., Assistant Professor

ผศ.นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข
Soonthorn Chonprasertsuk, M.D., M.Sc., Assistant Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
Certificate of Research Fellowship in Hepatology (University of North Carolina at Chapel Hill, USA)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคทางเดินอาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.นพ. ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล<br>Patommatat Bhanthumkomol, M.D., Assistant Professor

ผศ.นพ. ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล
Patommatat Bhanthumkomol, M.D., Assistant Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร
Certificate of Clinical Fellowship in Advanced Pancreatobiliary Endoscopy (Aichi Cancer Center Hospital and Research Institute, Nagoya, Japan)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.นพ. ศิษฏ์ ศิรมลพิวัฒน์<br>Sith Siramolpiwat, M.D., M.Sc., Assistant Professor

ผศ.นพ. ศิษฏ์ ศิรมลพิวัฒน์
Sith Siramolpiwat, M.D., M.Sc., Assistant Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
M.Sc.(University of Barcelona, Spain)
Certificate of Fellowship in Hepatology (Hospital Clinic, Barcelona, Spain)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. พงษ์จรัส หนุนอนันต์<br>Pongjarat Nun-anan M.D.

อ.นพ. พงษ์จรัส หนุนอนันต์
Pongjarat Nun-anan M.D.

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
อาจารย์, หน่วยระบบทางเดินอาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. นวพรรณ อิสริยกุลการ<br>Navapan Issariyakulkarn M.D., MSc.

อ.พญ. นวพรรณ อิสริยกุลการ
Navapan Issariyakulkarn M.D., MSc.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
Master of Science with Distinction in Gastroenterology, Queen Mary University of London, UK
Certificate of Clinical Fellow in Neurogastroenterology and Motility, Chulalongkorn University
อาจารย์, หน่วยระบบทางเดินอาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยโรคต่อมไร้ท่อ

ผศ.นพ. สุธน พรธิสาร<br>Suthon Porntisan, M.D., Assistant Professor

ผศ.นพ. สุธน พรธิสาร
Suthon Porntisan, M.D., Assistant Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.พญ. ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา<br>Natthinee Charatcharoenwitthaya, M.D., Associate Professor

รศ.พญ. ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา
Natthinee Charatcharoenwitthaya, M.D., Associate Professor

พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Certificate of Postdoctoral Fellowship in Endocrinology and Metabolism (Mayo Clinic
College of Medicine, Rochester, Minnesota, USA)
Certificate in Clinical and Translational Science (Mayo Graduate School College of
Medicine, Rochester, Minnesota, USA)
รองศาสตราจารย์, หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.พญ. ทิพาพร ธาระวานิช<br>Thipaporn Tharavanij, M.D., Associate Professor

รศ.พญ. ทิพาพร ธาระวานิช
Thipaporn Tharavanij, M.D., Associate Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม วท.ม.สาขาอายุรศาสตร์
Research Fellowship at Diabetes Research Institute (University of Miami, USA)
รองศาสตราจารย์, หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.พญ. พิมพ์ใจ อันทานนท์<br>Pimjai Anthanont, M.D., Associate Professor

รศ.พญ. พิมพ์ใจ อันทานนท์
Pimjai Anthanont, M.D., Associate Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Research Fellowship in Lipid Laboratory (Tufts University, USA)
Certificate of Research Fellowship in Endocrinology, Diabetes, Metabolism, and Nutrition (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA)
Diploma in Clinical and Translational Science (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA)
รองศาสตราจารย์, หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. กนกพร สรรพวิทยกุล<br>Kanokporn Sanpawithayakul, MD

อ.พญ. กนกพร สรรพวิทยกุล
Kanokporn Sanpawithayakul, MD

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
อาจารย์, หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. พีรดนย์ วิภาตะวัต<br>Peeradon Vibhatavata, M.D.

อ.นพ. พีรดนย์ วิภาตะวัต
Peeradon Vibhatavata, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอับดับ 1), ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
อาจารย์, หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

ผศ.นพ. อภิชาติ คณิตทรัพย์<br>Apichart Kanitsap, M.D., Assistant Professor

ผศ.นพ. อภิชาติ คณิตทรัพย์
Apichart Kanitsap, M.D., Assistant Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย<br>Thiti Sricharoenchai, M.D., Assistant Professor

ผศ.นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย
Thiti Sricharoenchai, M.D., Assistant Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, วว.เวชบำบัดวิกฤต
Certificate of Fellowship in Outcomes After Critical Illness and Surgery (Johns Hopkins University School of Medicine, USA)
Certificate of Science of Clinical Investigation Training Program (Johns Hopkins University School of Medicine and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA)
Certificate of Interventional Pulmonology Fellowship (Cancer Treatment Centers of America (Southeastern) and Morehouse School of Medicine, USA)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ. ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง<br>Narongkorn Saiphoklang, M.D., Associate Professor

รศ.นพ. ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
Narongkorn Saiphoklang, M.D., Associate Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
Certificate of Fellowship in Exercise Testing and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (David Geffen School of Medicine, University of California Los Angeles, USA)
Certificate of Responsible Conduct of Research Involving Humans (David Geffen School of Medicine, University of California Los Angeles, USA)
รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.พญ. พิชญาภา รุจิวิชชญ์<br>Pitchayapa Ruchiwit, M.D., Assistant Professor

ผศ.พญ. พิชญาภา รุจิวิชชญ์
Pitchayapa Ruchiwit, M.D., Assistant Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ อนุสาขาหัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบการหายใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.พญ. ภัทริน ภิรมย์พานิช<br>Pattarin Pirompanich, M.D., Associate Professor

รศ.พญ. ภัทริน ภิรมย์พานิช
Pattarin Pirompanich, M.D., Associate Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, วว.เวชบำบัดวิกฤต
Certificate of Observation in Lung Transplantation, ECMO, and CTEPH (Papworth Hospital NHS Foundation Trust, Cambridge, UK)
Visiting Scholar in Pulmonary Vascular Medicine (University of California San Diego, USA)
รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล<br>Chatkarin Tepwimonpetkun, M.D.

อ.นพ. ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล
Chatkarin Tepwimonpetkun, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, วว.อายุรศาสตร์การนอนหลับ
อาจารย์, หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยโรคติดเชื้อ

ศ.นพ. อนุชา อภิสารธนรักษ์<br>Anucha Apisarnthanarak, M.D., Professor

ศ.นพ. อนุชา อภิสารธนรักษ์
Anucha Apisarnthanarak, M.D., Professor

พ.บ., อว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
Diploma, American Board of Internal Medicine
Diploma, American Board of Infectious Diseases

รศ.นพ. ธนา ขอเจริญพร<br>Thana Khawcharoenporn, M.D., M.Sc., Associate Professor

รศ.นพ. ธนา ขอเจริญพร
Thana Khawcharoenporn, M.D., M.Sc., Associate Professor

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), อว.อายุรศาสตร์, อว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
Diplomate, American Board of Internal Medicine (University of Hawaii, Hawaii, USA)
Diplomate, American Board of Infectious Diseases (Rush University, Illinois, USA)
Master in Clinical Research (Rush University, Illinois, USA)

ผศ.พญ. ศศินุช รุจนเวช<br>Sasinuch Rutjanawech, M.D., Assistant Professor

ผศ.พญ. ศศินุช รุจนเวช
Sasinuch Rutjanawech, M.D., Assistant Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) วว.อายุรศาสตร์
วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ,
Certificate of fellowship in Infectious Disease (Washington University School of Medicine, St.Louis, USA)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคติดเชื้อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.พญ. พรรณศจี ดำรงเลิศ <br> Pansachee Damronglerd, M.D.

ผศ.พญ. พรรณศจี ดำรงเลิศ
Pansachee Damronglerd, M.D.

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.สาขาโรคติดเชื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคติดเชื้อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.พญ. นันตรา สุวันทารัตน์<br>Nuntra Suwantarat, M.D., Associate Professor

รศ.พญ. นันตรา สุวันทารัตน์
Nuntra Suwantarat, M.D., Associate Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), อว.อายุรศาสตร์, อว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
Diploma American Board of Internal Medicine (University of Hawaii)
Diploma American Board of Infectious Disease (Case Western-Reserve University)
Diploma American Board of Pathology (Johns Hopkins University)
Diploma American Board of Medical Microbiology (Johns Hopkins University)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ. สุทธิชัย วิสุทธิชัยกิจ

อ.นพ. สุทธิชัย วิสุทธิชัยกิจ

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
อาจารย์, หน่วยโรคติดเชื้อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยโลหิตวิทยา

รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์<br>Nongluck Kanitsap, M.D., Associate Professor

รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
Nongluck Kanitsap, M.D., Associate Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด, อว.อายุรศาสตร์, อว.เวชศาตร์ครอบครัว, อว.พยาธิวิทยาคลินิก
Certificate of Fellowship in Transfusion Medicine (University of California, Los Angeles, USA)
รองศาสตราจารย์, หน่วยโลหิตวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ. วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์<br>Wasithep Limvorapitak, M.D., Associate Professor

รศ.นพ. วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์
Wasithep Limvorapitak, M.D., Associate Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด
Certificate of Clinical Fellowship in Leukemia and Bone Marrow Transplantation (University of British Columbia, Vancouver, Canada)
รองศาสตราจารย์, หน่วยโลหิตวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. ลัลธริมา ภู่พัฒน์<br>Lantarima Bhoopat, M.D.

อ.พญ. ลัลธริมา ภู่พัฒน์
Lantarima Bhoopat, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1),ว.ว.อายุรศาสตร์โรคเลือด
Visiting/Research Scholar in Hematology (University of North Carolina and University of Southern California, USA)
อาจารย์, หน่วยโลหิตวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. สุภาวี แสงบุญ<br>Supawee Saengboon, M.D.

อ.พญ. สุภาวี แสงบุญ
Supawee Saengboon, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด
อาจารย์, หน่วยโลหิตวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยโรคข้อและรูมาติซึ่ม

ผศ.พญ. พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล<br>Punchong Hanvivadhanakul, M.D., Assistant Professor

ผศ.พญ. พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล
Punchong Hanvivadhanakul, M.D., Assistant Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.สาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
Certificate of Postdoctoral Research Fellowship in Rheumatology (University of California, Los Angeles, USA)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.พญ. รัชญา เลิศนวพันธุ์<br>Ratchaya Lertnawapan, M.D., Associate Professor

รศ.พญ. รัชญา เลิศนวพันธุ์
Ratchaya Lertnawapan, M.D., Associate Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา
Certificate of Postdoctoral Research Fellowship in Rheumatology (Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA)
รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อ.ดร.นพ.กานน จตุวรพฤกษ์ Kanon Jatuworapruk M.D., Ph.D.

อ.ดร.นพ.กานน จตุวรพฤกษ์ Kanon Jatuworapruk M.D., Ph.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
Doctor of Philosophy (Medicine/Rheumatology), University of Otago, Wellington, New Zealand
อาจารย์, หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. พักตร์เพียงเพ็ญ ศรวิบูลย์ศักดิ์<br>Pakpiengpen Sornwiboonsak, M.D.

อ.พญ. พักตร์เพียงเพ็ญ ศรวิบูลย์ศักดิ์
Pakpiengpen Sornwiboonsak, M.D.

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
อาจารย์, หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก

ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล<br>Sanit Wichansawakun, M.D., Assistant Professor

ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล
Sanit Wichansawakun, M.D., Assistant Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, อว.โภชนศาสตร์คลินิก
Certificate of Research Fellowship in Clinical Nutrition (Boston Medical Center, Boston University, USA)
Certificate of Clinical Fellowship in Clinical Nutrition and Bariatric Medicine (University of Alberta, Canada)
Diplomate, National Board of Physician Nutrition Specialists, USA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. กนกกาญจน์ ชูพิศาลยโรจน์<br>Kanokkarn Chupisanyarote, M.D.

อ.พญ. กนกกาญจน์ ชูพิศาลยโรจน์
Kanokkarn Chupisanyarote, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.อายุรศาสตร์, กำลังศึกษาต่อ (โภชนศาสตร์คลินิก)
อาจารย์, หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยมะเร็งวิทยา

ผศ.พญ. หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล<br>Hataiwan Ratanabunjerdkul, M.D., Assistant Professor

ผศ.พญ. หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล
Hataiwan Ratanabunjerdkul, M.D., Assistant Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วท.ม.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยมะเร็งวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. ภานุช เอี่ยมประภาพร<br>Panuch Eiamprapaporn, M.D.

อ.พญ. ภานุช เอี่ยมประภาพร
Panuch Eiamprapaporn, M.D.

พ.บ.(เกียรนิยมอันดับ 2), ป.บัณฑิตขั้นสูงอายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อาจารย์, หน่วยมะเร็งวิทยา
ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. พัณชนินท์ พัฒนยินดี<br>Panchanin Patanayindee, M.D.

อ.พญ. พัณชนินท์ พัฒนยินดี
Panchanin Patanayindee, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.อายุรศาสตร์ วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อาจารย์, หน่วยมะเร็งวิทยา
ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยโรคผิวหนัง

รศ.พญ. วรีพร ดิสภานุรัตน์<br>Wareeporn Disphanurat, M.D., Associate Professor

รศ.พญ. วรีพร ดิสภานุรัตน์
Wareeporn Disphanurat, M.D., Associate Professor

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.ตจวิทยา
Certificate fellowship in cutaneous and aesthetic surgery (Northwestern University, Fienberg school of Medicine)
ผู้ช่วยศาสตรจารย์, หน่วยโรคผิวหนัง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.พญ. พัดชา พงษ์เจริญ<br>Padcha Pongcharoen, M.D., Associate Professor

รศ.พญ. พัดชา พงษ์เจริญ
Padcha Pongcharoen, M.D., Associate Professor

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.สาขาตจวิทยา MASTER OF SCIENCE IN CLINICAL RESEARCH
Certificate of International Fellowship in Dermatology (Wake Forest University School of Medicine, North
Carolina, USA)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคผิวหนัง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.นพ. พัลลภ จักรวิทย์ธำรง <br> Panlop Chakkavittumrong, M.D., Assistant Professor

ผศ.นพ. พัลลภ จักรวิทย์ธำรง
Panlop Chakkavittumrong, M.D., Assistant Professor

พ.บ., วว.สาขาตจวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคผิวหนัง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. ปรารถนา สิทธิวัฒนาวงศ์<br>Prattana Sittiwattanawong, M.D.

อ.พญ. ปรารถนา สิทธิวัฒนาวงศ์
Prattana Sittiwattanawong, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2), วว.อายุรศาสตร์, วว.ตจวิทยา
อาจารย์, หน่วยโรคผิวหนัง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.พญ. สินี เวศย์ชวลิต<br>Sinee Weschawalit, M.D.

อ.พญ. สินี เวศย์ชวลิต
Sinee Weschawalit, M.D.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), วว.ตจวิทยา
อาจารย์, หน่วยโรคผิวหนัง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

อ.พญ. มัลลิกา ชวนเสงี่ยม Mallika Chuansangeam, M.D.

อ.พญ. มัลลิกา ชวนเสงี่ยม Mallika Chuansangeam, M.D.

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
อาจารย์, หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

คุณ นงลักษณ์ ราไม้

คุณ นงลักษณ์ ราไม้

คุณ รุ่งทิวา อินทร์พรหม

คุณ รุ่งทิวา อินทร์พรหม

คุณ ธนิดา เจริญสุข

คุณ ธนิดา เจริญสุข

อาจารย์อาวุโส

รศ.พญ.มะลิ อาจริยะกุล

รศ.พญ.มะลิ อาจริยะกุล

อาจารย์หน่วยโรคผิวหนัง

รศ.นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา

รศ.นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา

อาจารย์หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)

รศ.นพ. ศุภชัย ฐิติอาชากุล

รศ.นพ. ศุภชัย ฐิติอาชากุล

พ.บ., วว.อายุรศาสตร์, วว.อายุรศาสตร์โรคไต
รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.นพ. พีระพงค์ กิติภาวงค์

ผศ.นพ. พีระพงค์ กิติภาวงค์

พบ.,ภบ. อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
อาจารย์หน่วยโรคหัวใจ
อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)

แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

 1. นพ.ติณณ์           เกียรติโชติชัย
 2. นพ.พหล            สโรจวิสุทธิ์
 3. พญ.รินธาร          เจียมสวัสดิ์
 4. นพ.นครินทร์       ธนกิติวิรุฬ
 5. พญ.ปวริศา         สมิทธากร
 6. นพ.ฉัตรชัย         ฉัตรณรงค์ชัย
 7. พญ.พัชรี            บรรณศรี
 8. นพ.กฤตธี           ติระกิจพานิช
 9. นพ.กฤตพล         บุญเรือง
 10. นพ.วันกวี           จีรังค์สรรพสุข
 11. พญ.กมลวรรณ     มีพรบูชา
 12. พญ.จิรนันท์        ผดุงวัฒนชัย
 13. พญ.ธนวดี          สิทธิผลกุล
 14. นพ.จักรธิป         วีรวิทยาเศรษฐ์
 15. พญ.เกสรา         วิเชียรสรรค์
 16. นพ.พงศ์ธร         โตอินทร์
 17. นพ.เมทะนี          สงฆ์รินทร์
 18. พญ.ณิชนันทน์    เชียรสิริไกรวุฒิ

แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

 1. นพ.สุพจน์            เชื้อจินดา
 2. นพ.กานต์พิศุทธ์   พงษ์ทองคำ
 3. พญ.ธันวพร          แพทย์พิทักษ์
 4. นพ.กัญจน์           อุ่นจิตติ
 5. นพ.ธีรพันธ์          ศุภาโกมลนันท์
 6. นพ.ณัฐวุฒิ          อัครภูมิพาณิชย์
 7. นพ.ธนทัต           รัตนนาวินกุล
 8. พญ.บุญญรัตน์     สีถัน
 9. นพ.สรุษฎร์          ระวิวงศ์
 10. พญ.ทักษพร       เลิศฤทธิ์เดชา
 11. พญ.พรชนก        ถีระวงษ์
 12. นพ.จตุรงค์          มะเดื่อ
 13. นพ.สรวิศ            ปกรณ์สัจจานันท์
 14. นพ.ภัทรพล         ลิ่มสกุล
 15. นพ.ธนรัตน์         จันทรอาภรณ์กุล
 16. นพ.ธนวัฒน์        ทรงจิตสมบูรณ์
 17. นพ.จีรัฏฐ์           เพชรชมะรัตน์
 18. นพ.อัศนี             สรวมศิริ
 19. พญ.ชญานิศ       รุ่งทิวาสุวรรณ
 20. นพ.กีรติพงศ์       อินมะณี

แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

 1. พญ.ชนกานต์      ชื่นพันธุ์
 2. พญ.เพียงพิชญ์   นวลศิลป์
 3. นพ.วราพงษ์       ดีเพ็ง
 4. นพ.ภัทรภูมิ        ภาณุทัต
 5. พญ.ธรรมพร       ขจรศิลป์
 6. พญ.ศิริลักษณ์    ไทยยานันท์
 7. นพ.บุณยกร        เดชสกุลรัตน์
 8. นพ.เจษฎากร     สวยพริ้ง
 9. พญ.กรศุลี          ศรีสุวัจฉรีย์
 10. พญ.พิธุลักษณ์   เสงี่ยมไพศาลกิจ
 11. นพ.กฤติน          แสนดี
 12. นพ.ณัฐพงศ์       น้ำฟ้า
 13. นพ.เจมส           ทิสยากร
 14. พญ.นิศากร        เจริญสุข
 15. นพ.ณรงค์ชัย     ใจเย็น
 16. นพ.ธิติศักดิ์       สกุลวรกิตติ
 17. นพ.วิทวัส          ห้องเม่ง
 18. พญ.อาจรีย์        พฤฒิจิระวงศ์
 19. พญ.ธันยพร       รุจิรางกูร
 20. พญ.กุลจิรา        อมรกิจทวี
 21. นพ.กษิดิศ         วังอนุสรณ์
 22. พญ.ปวริศา        ชูเรณู
 23. นพ.ตุลณัทธ      สพานแก้ว

แพทย์ประจำบ้าน ประสาทวิทยาชั้นปีที่ 3

 1. พญ.วิกาวี           ศิริสุข
 2. พญ.อุษณีย์        ไชยวิศิษฎ์กุล
 3. นพ.ชินภัทร        วัฒนสิน

แพทย์ประจำบ้าน ประสาทวิทยาชั้นปีที่ 2

 1. นพ.วุฒิกร          ทิพย์ธวัชวงศา
 2. พญ.สุทธภา       กิตติอุดมธรรม

แพทย์ประจำบ้าน ประสาทวิทยาชั้นปีที่ 1

 1. นพ.พาทิศ         ชุณหชัชราชัย
 2. พญ.ชัญญา       วิจิตรทองเรือง
 3. พญ.ศิริพร          อภิรักษ์อร่ามวง
 4. พญ.ภิรมยา        ใจบุญ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารชั้นปีที่ 2

 1. พญ.อัญญา        เกียรติวีระศักดิ์
 2. พญ.นิศากร        ลิ้มธเนศกุล
 3. พญ.ณัฐสุดา       อ่วมแป้น

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารชั้นปีที่ 1

 1. นพ.ศรัณย์          สุขกมลสันติพร
 2. นพ.พัชรพงค์      ทวีศุกลรัตน์
 3. พญ.สริตา          รัตนอมรพิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคหัวใจชั้นปีที่ 2

 1. พญ.ณัฐภรณ์       แสงฤทัยกาล
 2. พญ.สุทธิณี         สะอาดวงศ์
 3. นพ.ธนพล          อัมพะเนตร์
 4. นพ.นัชกวี           สอดส่องกิจ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคหัวใจชั้นปีที่ 1

 1. พญ.มัสชุลี           ก่อเกิด
 2. นพ.สอาด            สมกระบวน
 3. นพ.พนิต             เหล่าแสงธรรม
 4. พญ.อาลิยา         ทองคำวงศ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคไตชั้นปีที่ 2

 1. พญ.สุธาทิพย์     ชินประดิษฐสุข
 2. พญ.สรัญญา       ฐิติสุริยารักษ์
 3. นพ.สิทธิชัย        คุณะวัฒนกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคไตชั้นปีที่ 1

 1. พญ.รัตติพร         เตชะขจรเกียรติ
 2. พญ.ณัฐวดี          มกกงไผ่
 3. พญ.ชยาภรณ์      วิชิตกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อชั้นปีที่ 2

 1. นพ.ธนุส             เพียรทอง

แพทย์ประจำบ้าน ตจวิทยาชั้นปีที่ 4

 1. พญ.เบญจพร       ศรีสันติธรรม
 2. พญ.พรพิมล        จิตธโนปจัย

แพทย์ประจำบ้าน ตจวิทยาชั้นปีที่ 3

 1. นพ.นครินทร์        ศิวะพรพันธ์
 2. พญ.นิภาธร          จรุตานันท์

แพทย์ประจำบ้าน ตจวิทยาชั้นปีที่ 2

 1. พญ.ปิยะนาฏ       จงรักษ์
 2. นพ.ณัฏฐ์พัชร์      จิระสุทัศน์

แพทย์ประจำบ้าน ตจวิทยาชั้นปีที่ 1

 1. พญ.ศวิตา           สิทธิศักดิ์สมใจ
 2. นพ.ชาคริสต์        ตู้จินดา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมชั้นปีที่ 2

 1. พญ.สุภัทรา         จงศิริกุล
 2. นพ.กรณ์              วีระสถาปนากุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมชั้นปีที่ 1

 1. นพ.สมวงศ์           วงศ์ธีรภัค
 2. นพ.กฤตธี             สันติวณิชย์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจชั้นปีที่ 2

 1. พญ.พิมชนก         พัฒนยินดี
 2. พญ.อภิศรา           สุริยะกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจชั้นปีที่ 1

 1. นพ.ณัฐพล            นุ่มอ่อน
 2. นพ.รชฏ                วงษ์จันทร์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (1ปี)

 1. นพ.ชนวีร์               แจ่มมี

แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์โรคเลือดชั้นปีที่ 2

 1. นพ.กฤษฎา           รุ่งเรือง

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

 1. พญ.สิริณัฐ            พึ่งเจริญ

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

 1. นพ.พงศธรณ์        กลิ่นขจร

แพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 1) จบปีการศึกษา 2549
 1. พญ.ศรีสุดา                    ทองบัวบาน
 2. พญ.พนารัตน์                 ขวดชัยภูมิ (เพียงปราชญ์)
 3. นพ.ศิริชัย                      ว่องธนาการ
 4. พญ.พัดชา                     วิริยบัณฑร (พงษ์เจริญ)
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 2) จบปีการศึกษา 2550
 1. พญ.วราภรณ์                 สถิรวิกรานต์
 2. พญ.ภรภัทร                  อนันหนับ
 3. นพ.นฤดม                    วงศ์พุทธา
 4. นพ.รังสรรค์                  อยู่บาง
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 3) จบปีการศึกษา 2551
 1. นพ.นัฐวุฒิ                   บุญทรงสันติ               รพ.วังน้ำเย็น
 2. นพ.วิวัฒน์                   จรุงเกียรติกุล              รพ.ศูนย์ตรัง
 3. พญ.จีราลักษณ์            ตันฑ์พรชัย                 รพ.ชัยบาดาล
 4. นพ.พิภพ                    พัฒนเกียรติชัย            ไม่มีต้นสังกัด
 5. นพ.ประจวบ                เอี่ยมรัมย์                    รพ.สตึก
 6. นพ.ธราธิป                  มุสิกสวัสดิ์                  รพ.บางจาก
 7. พญ.เสาวลักษณ์          มีความดี                    สำนักอนามัย กรุงเทพฯ
 8. พญ.ปิติมา                  โตศิริ                        ไม่มีต้นสังกัด
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 4) จบปีการศึกษา 2552
 1. พญ.ศิริรัตน์               พุทธศิริวัฒน์ต้นสังกัด     โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 2. นพ.สุดเขตต์              ด้วงชนะ                       ไม่มีต้นสังกัด
 3. พญ.อัญชลี               โวหเกียรติ                    ไม่มีต้นสังกัด
 4. พญ.เจนจิรา              สวัสดิมานนท์                ไม่มีต้นสังกัด
 5. พญ.นันทา                นาคณรงค์กิจ                ไม่มีต้นสังกัด
 6. พญ. ชุติมา               คงชยะนันท์                  ไม่มีต้นสังกัด
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 5) จบปีการศึกษา 2553
 1. พญ.โอเปิ้ล                 สัจจวาณิชย์           ไม่มีต้นสังกัด
 2. นพ.ธงชัย                   ลีลายุทธชัย           ไม่มีต้นสังกัด
 3. พญ.เอกฤทัย              สุวรรณนาคินทร์      ไม่มีต้นสังกัด
 4. นพ.กรอง                   จันทร์เปรมปรี         ต้นสังกัด ด่านช้าง
 5. นพ.ภูริทัต                  เมืองบุญ               ต้นสังกัด สิงห์บุรี
 6. พญ.พิชญาภา             รุจิวิชชญ์               ต้นสังกัด คณะแพทยศาสตร์ มธ.
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 6) จบปีการศึกษา 2554
 1. นพ.อภิวัฒน์               ยาประเสริฐ            รพ.สนามชัยเขต
 2. พญ.นวลจันทร์            ตันติชุตินันท์          รพ.เดินบางนางบวช
 3. นพ.ฐปน์วรรษ             พิริยะพงศ์              รพ.บางน้ำเปรี้ยว
 4. นพ.คมกริช                ไชยวิสุทธิกุล          ไม่มีต้นสังกัด
 5. พญ.ระวีวรรณ             วิฑูรย์                    ไม่มีต้นสังกัด
 6. นพ.กิตติพงศ์              วิรัตนพรกุล            ไม่มีต้นสังกัด
 7. พญ.พัชรี                    เถระกุล                 ไม่มีต้นสังกัด
 8. นพ.สมฤธัต                ศิลารัตน์                ไม่มีต้นสังกัด
 9. พญ.พรสวรรค์             เข็มเงิน                  รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 7) จบปีการศึกษา 2555
 1. นายแพทย์ณัฐพล        พฤทธิ์พงศ์พันธุ์
 2. แพทย์หญิงศิริวรรณ     ปาละวิสุทธิ์
 3. แพทย์หญิงนภัสนันท์   อภิรัตนพันธุ์
 4. นายแพทย์ปวิธ            พิพัฒน์วัฒนะกุล
 5. แพทย์หญิงหทัยนุช     ประพิศไพบูลย์
 6. นายแพทย์สถาพร       เอื้อหิรัญนันทร์
 7. นายแพทย์วิรัช            ปานะรัตน์
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 8) จบปีการศึกษา 2556
 1. นายแพทย์กฤตพงศ์     สมบูรณ์
 2. นายแพทย์ธานี            เอี่ยมศรีตระกูล
 3. แพทย์หญิงนันทนิจ     ภู่อนุสาสน์
 4. แพทย์หญิงวรางคณา   สถิตเกษมสานต์
 5. นายแพทย์ศุภชัย         ศิลารัตน์
 6. นายแพทย์เอนก          นามบุญชู
 7. แพทย์หญิงศรุตา         ฟักนวม
 8. นายแพทย์คณพล        ภูมิรัตนประพิณ
 9. แพทย์หญิงปารถนา     สิทธิวัฒนาวงศ์
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 9) จบปีการศึกษา 2557
 1. นพ.รัชพฤกษ์            วงษ์เดช
 2. นพ.จีรายุทธ             อรรถจรูญ
 3. พญ.ดรุณี                 ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 4. พญ.รุ่งกาณต์            รักษาสกุล
 5. พญ.ปิยะวดี              เทพรัตน์
 6. พญ.วริศรา               เพชรวิภูษิต
 7. พญ.วิรัชนี                บำเพ็ญศิลป์
 8. พญ.กิติยวดี              พิริยะพงศ์
 9. นพ.ประพันธ์             เหล่าพรรณราย
 10. นพ.อรรคพล             พินิจจินดาทรัพย์
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 10) จบปีการศึกษา 2558
 1. พญ.ณัฎฐ์ชญาธิปก์    กิตติจำเริญ
 2. พญ.กันต์ปวีร์            ชาตกิตติคุณวงศ์
 3. พญ.ธัญญทิพ           บุญมงคล
 4. นพ.ปวินท์                ศิริแสงชัยกุล
 5. นพ.พีระนาท             โชติวิทยธารากร
 6. นพ.เมธา                  เจียมวุฒินันท์
 7. พญ.สิริขวัญ             อำพันธ์ทองศิริ
 8. พญ.อาริยา               ก้อนสันทัด
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 11) จบปีการศึกษา 2559
 1. นพ.พงศธร                 จันย่อง
 2. พญ.รติกร                   สุนทรารัตน์พงษ์
 3. นพ.ตุลย์                     สุนาถวนิชย์กุล
 4. พญ.วิมลศรี                 รังสีเสนีย์พิทักษ์
 5. นพ.สุทธิชัย                วิสุทธิชัยกิจ
 6. นพ.โสภาค                 เหมือนเงิน
 7. นพ.อภิชาติ                 ฉัตรไกรเลิศ
 8. นพ.เอกวิทย์                เจริญวานิช
 9. นพ.ณัฐวัฒน์               วานิช
 10. พญ.พักตร์เพียงเพ็ญ   ศรวิบูลย์ศักดิ์
 11. พญ.ปัทมา                  เกียรติภาพันธ์
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 12) จบปีการศึกษา 2560
 1. นพ.เจษฎากรณ์          จันทะคาม
 2. นพ.ทัศพงษ์              บุญล้น
 3. พญ.น้ำฝน                 แขไขแสง
 4. พญ.นิตยาวดี             เอี่ยมสอาด
 5. นพ.ยิ่งตะวัน              ตันวิสุทธิ์
 6. นพ.ศิวัต                   จันทศร
 7. นพ.สอาด                 สมกระบวน
 8. พญ.สุภาพรรณ          ทนันชัย
 9. นพ.สุรชัย                 ชาวหนองหิน
 10. พญ.อรวรรณ             อิงคะวะระ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 13) จบปีการศึกษา 2561
 1. นพ.มรุต                   ทองปาน
 2. พญ.สุทธิยา              อนุมาศ
 3. นพ.พัชรพงศ์            ทวีศุกลรัตน์
 4. นพ.ธนุส                  เพียรทอง
 5. นพ.พงษ์พัฒน์          กล่ำอยู่สุข
 6. นพ.นัชกวี                สอดส่องกิจ
 7. พญ.ศิริกูล               เตชะธีราวัฒน์
 8. นพ.ชนทัต               ปัทมโรจน์
 9. พญ.พรรณรัตน์         สายสิริเวชกุล
 10. พญ.ทศพร              เจริญจิต
 11. พญ.วงศิยา             เวียรศิลป์
 12. นพ.เอกพงศ์            สุรินทร์รัฐ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 14) จบปีการศึกษา 2562
 1. นพ.วิศรุต               ตัณศลารักษ์
 2. นพ.นครินทร์           ศิวะพรพันธ์
 3. นพ.ปัณฑ์ชนิต        วาณิชยเศรษฐกุล
 4. นพ.พิธาน              วงศ์คงคาเทพ
 5. พญ.ณภกุลธ์          ภาติยะกุล
 6. พญ.ยุวดี               พัฒนะมนตรี
 7. พญ.วิภาดา            หลายชูไทย
 8. นพ.กฤตธี              สันติวณิชย์
 9. พญ.อาลิยา            ทองคำวงศ์
 10. พญ.มัลลิกา           ชวนเสงี่ยม
 11. พญ.สุภัทรา           จงศิริกุล
 12. พญ.นิศากร           ลิ้มธเนศกุล
 13. พญ.ปฐมาวดี         ชิตเพชร
 14. นพ.พรเทพ           เดชผล
 15. พญ.มัสชุลี            ก่อเกิด
 16. นพ.ณัฐพล            นุ่มอ่อน
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 15) จบปีการศึกษา 2563
 1. พญ.ขวัญศุภางค์    ว่องวัฒนาศานติ
 2. นพ.ธนพล             อัมพะเนตร์
 3. พญ.ณัฐภรณ์         แสงฤทัยกาล
 4. พญ.ณัฐวดี            มกกงไผ่
 5. พญ.พิมพ์จิรา        กนกทิพากร
 6. นพ.ธนพล            เขียวอ้น
 7. นพ.เกรียงไกร       พันตา
 8. พญ.ณัฐวรางค์      อุดมลาภ
 9. นพ.นวพล            ชอบสอาด
 10. พญ.กองพร          น้อยแสง
 11. นพ.ชัยวัฒน์         พงษ์แก้ว
 12. นพ.ศรัณย์            ปิยะวงศ์วัฒนา
 13. พญ.นันทวัน         โอกาส
 14. พญ.พิมพ์พรรณ์    เพ็ชรโต
 15. นพ.อรรณพ          บุญยอด
 16. พญ.พิมชนก         พัฒนยินดี
  แพทย์ประจำบ้าน ประสาทวิทยา จบปีการศึกษา 2563
 1. นพ.วัชเรสร          พันธ์พัฒนกุล
 2. นพ.ธนาคาร         ศรีพนม
 3. นพ.อภิลักษณ์      เวศานนทเวช
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จบปีการศึกษา 2563
 1. พญ.รติกร           สุนทรารัตน์พงษ์
 2. นพ.ลิขสิทธิ์        แสงลู่ทอง
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จบปีการศึกษา 2563
 1. นพ.ตุลภัทร         บุบผัน
 2. นพ.ชนวีร์            แจ่มมี
 3. นพ.ณัฐดนัย        ไชยสินธ์
 4. นพ.สมิธ             สุทธาโรจน์
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคไต จบปีการศึกษา 2563
 1. นพ.เอกพงศ์        สุรินทร์รัฐ
 2. พญ.สุทธิยา         อนุมาศ
  แพทย์ประจำบ้าน ตจวิทยา จบปีการศึกษา 2563
 1. พญ.พรรณวดี       ทองเจริญศิริกุล
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม จบปีการศึกษา 2563
 1. พญ.วินิตา            กมลเพชร
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤติระบบการกายใจ จบปีการศึกษา 2563
 1. พญ.ชัญญา           ชมเชย
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จบปีการศึกษา 2563
 1. นพ.สุชาติ              อรุณศิริวัฒนา
  แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์โรคเลือด จบปีการศึกษา 2563
 1. พญ.กชณัช            ฤทธิ์เรืองเดช
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 16) จบปีการศึกษา 2564
 1. นพ.อัครินทร์          อัศวรัตน์
 2. พญ.ณิชาภัทร        สมใจ
 3. นพ.วีรสิทธิ์            ตรีวัฒนา
 4. นพ.ทรงวุฒิ           ภู่สว่าง
 5. พญ.รภัส               พินิจประภา
 6. พญ.ณัฐณิชา         ตันติวัฒนาไพบูลย์
 7. นพ.พงศ์สวัสดิ์       รอดสวาสดิ์
 8. พญ.ปิยะเนตร        สุวรรณอินทร์
 9. พญ.ลิตา               ภูผา
 10. พญ.สิรี                 วงศ์รักมิตร
 11. นพ.กิตติพงศ์         แก้วกาญจนารัตน์
 12. นพ.ภัทรพงษ์         ฤทธิภักดี
 13. พญ.สุนัฏฐา           สุขสมัย
 14. พญ.ณัฐพร            คงภักดี
 15. นพ.อนาวิล            บุญยืน
 16. นพ.ธิติ                  ศิริสุขสันต์
  แพทย์ประจำบ้าน ประสาทวิทยา จบปีการศึกษา 2564
 1. นพ.คมกฤษณ์       ปัญญวัฒนกิจ
 2. นพ.ภัคพล            กาญจนวิทยากุล
 3. นพ.ปิยะฉัตร         พิมพา
  แพทย์ประจำบ้าน ตจวิทยา จบปีการศึกษา 2564
 1. พญ.อัจฉรียา         ศุจิจันทรรัตน์
 2. พญ.วงศิยา           เวียร์ศิลป์
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จบปีการศึกษา 2564
 1. พญ.บุณยอร          ชาติรังสรรค์
 2. นพ.กีรติ                เกียรติคุณรัตน์
 3. นพ.ณัฐภัทร          ตั้งตรงจิตร
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคไต จบปีการศึกษา 2564
 1. พญ.วิรนันท์          วัฒนะกูล
 2. นพ.วิศรุต             ตัณศลารักษ์
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จบปีการศึกษา 2564
 1. นพ.ชนทัต           ปัทมโรจน์
 2. นพ.มรุต              ทองปาน
 3. นพ.ปัณฑ์ชนิต     วาณิชยเศรษฐกุล
 4. พญชลสิริ            เศรษฐสิริโชติ
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 1. นพ.สุรชัย              ชาวหนองหิน
 2. พญ.พาณิภัค         กตเวทิวงศ์
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม จบปีการศึกษา 2564
 1. นพ.ณัฐพล             แก้วประเสริฐ
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤติระบบการกายใจ จบปีการศึกษา 2564
 1. นพ.พงษ์พัฒน์         กล่ำอยู่สุข
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จบปีการศึกษา 2564
 1. นพ.ธนิต                 ลยางกูร
 

ศิษย์เก่าอายุรแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น

 

1.แพทย์หญิงวราภรณ์     สถิรวิกรานต์ พ.ศ. 2558
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัดชา     พงษ์เจริญ​​ พ.ศ. 2559
3.นายแพทย์ณัฐพล        พฤทธิ์พงศ์พันธุ์ พ.ศ. 2560
4.นายแพทย์กิตติเชษฐ์    พิภัทปัทมอำพัน  พ.ศ. 2561
5.นายแพทย์ภูริทัต          เมืองบุญ พ.ศ. 2562
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิชญาภา    รุจิวิชชญ์ พ.ศ. 2563

Copyright © 2019. All rights reserved.
LinksLinks2