โครงสร้างภารกิจ

งานบริการสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อสำหรับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่
      1.1 โครงการบริการสังคม
      1.2 โครงการศูนย์บริการปฐมภูมิ (คูคต)
      1.3 โครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์