บุคลากร

หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

Head of the Applied Thai Traditional Medicine

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีโสภา เรืองหนู

Asst. Prof.Srisopa Ruangnoo, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  • พท.ภ. การแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

  • Ph.D. (Medical Sciences), Thammasat University, Thailand
  • M.Sc.  (Pharmacy), Prince of Songkla University, Thailand
  • B.Sc. (Agro-Industry), Prince of Songkla University, Thailand
  • License to practice Thai traditional medicine (Thai pharmacy), Medical Registration Division

E-mail: srisopar@tu.ac.th


รองหัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

อาจารย์ ดร. พท.ป. อรมณี ประจวบจินดา

Onmanee Prajuabjinda, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. Medical Sciences (Molecular Pathobiology and Cell Adhesion Biology), Mie University, Japan
 • วท.ม.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:

 • Ph.D. Medical Sciences (Molecular Pathobiology and Cell Adhesion Biology), Mie University, Japan
 • B.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • B.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand

E-mail: immieon@tu.ac.th


รองศาสตราจารย์ / Associate Professor

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณพร อิฐรัตน์

Assoc. Prof.Arunporn Itharat, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (Pharmacognosy), King’s College, University of London, United Kingdom
  • ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บ.ภ.เภสัชกรรมแผนโบราณ (พท.ภ.) กองการประกอบโรคศิลปะ
  • บ.ว.เวชกรรมแผนโบราณ (พท.ว.) กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

  • Ph.D. (Pharmacognosy), King’s College, University of London, United Kingdom
  • M.S. (Pharmacognosy), Chulalongkorn University, Thailand
  • B.Pharm. Chulalongkorn University, Thailand
  • License to practice Thai traditional medicine (Thai pharmacy), Medical Registration Division
  • License to practice Thai traditional medicine (Thai medicine), Medical Registration Division

E-mail: iarunporn@tu.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ ใจอารีย์

Assoc. Prof.Nuanjan Jaiarree, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยหัวเฉียว
  • บ.ว. เวชกรรมแผนโบราณ  กองการประกอบโรคศิลปะ
  • บ.ผ. ผดุงครรภ์ไทย กองการประกอบโรคศิลปะ
  • บ.ภ. เภสัชกรรมไทย กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

  • Ph.D. (Medical Sciences), Thammasat University, Thailand
  • M.Sc. (Appropriate Technology for Resources Development), Mahidol University, Thailand
  • B.Sc. (Nursing and Midwifery), Huachiew College, Thailand
  • License to practice Thai traditional medicine (Thai medicine), Medical Registration Division
  • License to practice Thai traditional medicine (Thai midwifery), Medical Registration Division
  • License to practice Thai traditional medicine (Thai pharmacy), Medical Registration Division

E-mail: jaiarree@tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / Assistant Professor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พท.ป.จุไรรัตน์ บุญรวบ

Asst. Prof.Jurairat Boonruab, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูสงขลา
  • ปว.ส. (แพทย์แผนไทยประยุกต์) โรงเรียนอายุรเวท

ใบประกอบวิชาชีพ

  • บ.ป. แพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ
  • บ.ผ. (ผดุงครรภ์ไทย) กองการประกอบโรคศิลปะ
  • บ.ภ. (เภสัชกรรมไทย) กองการประกอบโรคศิลปะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ

Asst. Prof.Intouch Sakpakdeejaroen, Ph.D

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Pharmacy and Biomedical Sciences), Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of Strathclyde, United Kingdom
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • บ.ภ.เภสัชกรรมแผนโบราณ (พท.ภ.) กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • Ph.D. (Pharmacy and Biomedical Sciences), Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of Strathclyde, United Kingdom
 • M.Sc. (Medical Sciences), Thammasat University, Thailand, Thailand
 • B.Pharm. (Pharmacy), Prince of Songkla University, Thailand
 • License to practice Thai traditional medicine (Thai pharmacy), Medical Registration Division

E-mail: intouch@tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พท.ป.กตัญชลี ห่วงเอี่ยม

Asst. Prof. Katanchalee Houngiam, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ปว.ส. (แพทย์แผนไทยประยุกต์) โรงเรียนอายุรเวท
 • พบ.ป. แพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • Ph.D. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • M.Sc. (Health Education), Kasetsart University, Thailand
 • B.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Mahasarakham University, Thailand
 • High Vocational Certificate (Applied Thai Traditional Medicine), Ayuravedwittayalai School, Thailand
 • License to practice applied Thai traditional medicine, Medical Registration Division

E-mail: Katanchalee01@gmail.com

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พท.ป.ปฐมพงษ์ เผือกลี

Asst. Prof.Pathompong Phuaklee, M.Sc.

ประวัติการศึกษา

  • วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พท.ป. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ กองกา่รประกอบโรคศิลปะ

Education:

  • M.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
  • B.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), 2nd Class Honor, Thammasat University, Thailand
  • License to practice applied Thai traditional medicine, Medical Registration Division

E-mail: thompong@tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พท.ป.ภาณัฐ เดชะยนต์

Asst. Prof. Bhanuz Dechayont, M.Sc.

(ลาศึกษาต่อ)

ประวัติการศึกษา

 • วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พท.ป. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ
 • พท.ภ. การแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • M.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • B.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • License to practice applied Thai traditional medicine, Medical Registration Division
 • License to practice Thai traditional medicine (Thai pharmacy), Medical Registration Division

E-mail: bhanuz@tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พท.ป.จิตพิสุทธิ์ จันทร์ทองอ่อน

Asst. Prof.Jitpisute Chunthorng-Orn, M.Sc.

(ลาศึกษาต่อ)

ประวัติการศึกษา

 • วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พท.ป. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ
 • พท.ภ. การแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย กองการประกอบโรคศิลปะ
 • พท.ผ. การแพทย์แผนไทย ประเภทผดุงครรภ์ไทย กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • M.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • B.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • License to practice applied Thai traditional medicine, Medical Registration Division
 • License to practice Thai traditional medicine (Thai pharmacy), Medical Registration Division
 • License to practice Thai traditional medicine (Thai midwifery), Medical Registration Division

E-mail: jitpisut@tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์

Asst. Prof.Pannawat Chaiyawatthanananthn, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พท.ผ. การแพทย์แผนไทย ประเภทผดุงครรถ์ไทย กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • Ph.D. (Medical Sciences), Thammasat University, Thailand
 • B.N.S., Mahidol University, Thailand
 • License to practice Thai traditional medicine (Thai midwifery), Medical Registration Division

E-mail: pannawat@tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ปานทอง

Asst. Prof.Sumalee Panthong, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Education:

 • Ph.D. (Medical Sciences), Thammasat University, Thailand
 • B.Sc. (Industrial Microbiology), 1st Class Honor, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand

E-mail: psumalee@tu.ac.th


อาจารย์ / Lecturer

อาจารย์ ดร. ผกากรอง ทองดียิ่ง

Pakakrong Thongdeeying, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Education:

 • Ph.D. (Medical Sciences), Thammasat University, Thailand
 • M.Sc. (Organic Chemistry), Prince of Songkla University, Thailand
 • B.Sc. (Chemistry), Prince of Songkla University, Thailand

E-mail: pakakron@tu.ac.th


อาจารย์ ดร. พท.ป. ภูริทัต กนกกังสดาล

Puritat Kanokkangsadal, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พท.ป. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ
 • พท.ภ. การแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • Ph.D. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • M.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • B.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • License to practice applied Thai traditional medicine , Medical Registration Division
 • License to practice Thai traditional medicine (Thai pharmacy), Medical Registration Division

E-mail: tentopuritat@gmail.com


อาจารย์ ดร. พท.ป. ณิชมน มุขสมบัติ

Nichamon Mukkasombut, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบประกอบวิชาชีพ

 • พท.ป. แพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ
 • พท.ภ. การแพทย์แผนไทย (ประเภทเภสัชกรรมไทย) กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • Ph.D. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • M.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • B.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • License to practice applied Thai traditional medicine , Medical Registration Division
 • License to practice Thai traditional medicine (Thai pharmacy), Medical Registration Division

E-mail: nschamon@tu.ac.th


อาจารย์ ดร. พท. เสาวภัค ภูมิรัตน์

Saovapak Poomirat, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยรังสิต

ใบประกอบวิชาชีพ

 • พท.ว. การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย กองการประกอบโรคศิลปะ
 • พท.ภ. การแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย กองการประกอบโรคศิลปะ
 • พท.น. การแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทย กองการประกอบโรคศิลปะ
 • พท.ผ. การแพทย์แผนไทย ประเภทผดุงครรภ์ไทย กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • Ph.D. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • B.Sc. (Oriental Medicine), 1st Class honor, Rangsit University, Thailand
 • License to practice Thai traditional medicine (Thai medicine), Medical Registration Division
 • License to practice Thai traditional medicine (Thai pharmacy), Medical Registration Division
 • License to practice Thai traditional medicine (Thai massage), Medical Registration Division
 • License to practice Thai traditional medicine (Thai midwifery), Medical Registration Division

E-mail: saovapak@tu.ac.th


ผู้ช่วยสอน / Teacher Assistant

 

อาจารย์ พท.ป. ปิยะพล พูลสุข

Phiyaphon Poonsuk, M.Sc.

ประวัติการศึกษา

 • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอก สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พท.ป. แพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • M.Sc. (Public Health) major in Health Education and Health Promotion, Mahidol University, Thailand
 • B.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • License to practice applied Thai traditional medicine , Medical Registration Division

E-mail: goggiz_gang@hotmail.com


อาจารย์ พท.ป. ยุพา งานโคกสูง

Yupa Ngankogsoong, B.ATM.

ประวัติการศึกษา

 • พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พท.ป. แพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • License to practice applied Thai traditional medicine , Medical Registration Division

E-mail: sakara_ggg@hotmail.com


อาจารย์ พท.ป. มารีลักษณ์ อมรรังสรรค์

Mareeluk Amornrungsan, B.ATM.

ประวัติการศึกษา

 • พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พท.ป. แพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • License to practice applied Thai traditional medicine , Medical Registration Division

E-mail: mareeluk@gmail.com


อาจารย์ พท.ป. ณัฐากาญจน์ จิตต์กระจ่าง

Natthakan Chitkrachang, B.ATM.

ประวัติการศึกษา

 • พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พท.ป. แพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • License to practice applied Thai traditional medicine , Medical Registration Division

E-mail: best.bb322@gmail.com


อาจารย์ พท.ป. กิติยา หย่างถาวร

Kitiya Yangthaworn, M.Sc.

ประวัติการศึกษา

 • วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พท.ป. แพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรคศิลปะ

Education:

 • M.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University, Thailand
 • License to practice applied Thai traditional medicine, Medical Registration Division

E-mail: yfahmai@gmail.com


บุคลากรสายสนับสนุน / Support staff

นางสาวณัฐกา เนตรชัยภูมิ

Miss Natthaka Netchaiyaphum

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ General Administrative Officer)

E-mail: bird10520love@hotmail.com


นางสาวประภาภรณ์ คล้ายนุช

Miss Prapapon Klaynoot

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ General Administrative Officer)

E-mail: prapapon1907@gmail.com


นายทวน ทองใบ

Mr. Tuan Thongbai

(นักการ/ Janitor)

E-mail: tuan@tu.ac.th


Copyright © 2017. All rights reserved.
LinksLinks2