รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา

ผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์

                      ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

         รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอารยา ศรัทธาพุทธ

 

                     ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา อารีย์

 

                       ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรวิน ภัทรนิธิมา

                     ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ

หัวหน้างานบริการการศึกษา

ดร.วรพล วิแหลม

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 0-2926-9696 โทร.ภายใน 9696

หน่วยทะเบียนนักศึกษา คัดเลือก พัฒนาและบริหารหลักสูตร

นางวันวิศา วงษ์แหวน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-2926-9675 โทร.ภายใน 9675

นางสาวปัทมวรรณ วงศ์ขจร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2926-9697 โทร.ภายใน 9697

นางสาวสุนันทิณี ลีลานวกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2926-9675 โทร.ภายใน 9675

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาพรีคลินิก และต่างคณะ

นางสาววชิราภรณ์ กรุดปทุม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายวิชาพรีคลินิก ชั้นปีที่ 3
โทรศัพท์ 0-2926-9677 โทร.ภายใน 9677

นางสาวพิชญา เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รายวิชาพรีคลินิก ชั้นปีที่ 2
โทรศัพท์ 0-2926-9677 โทร.ภายใน 9677

นางสาวเกศนี มูลป้อ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอนให้ต่างคณะ
โทรศัพท์ 0-2926-9677 โทร.ภายใน 9677

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาคลินิก

นางสาวสุรีรัตน์ สมหาญ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รายวิชาศัลยศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

นางสาวกาญจนา จำแนกทาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รายวิชากุมารเวชศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

นางปริญญาภรณ์ พิลึก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รายวิชาอายุรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

นางสาวจำลอง บุญเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รายวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

นางสาวดวงเดือน จรัสจินดา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รายวิชาออร์โธปิดิกส์//โสต ศอ นาสิกวิทยา/เวชศาสตร์ฟื้นฟู/วิสัญญีวิทยา/ จักษุวิทยา โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

นางสาวนธิญา เพชรณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รายวิชาจิตเวชศาสตร์/เวชศาสตร์ฉุกเฉิน/พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา/รังสีวิทยา รายวิชา พศ.100/200/400/500 โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาคลินิก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

นางสาววาลิตา พวงจำปา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รายวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา/การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา/เวชศาสตร์ฉุกเฉิน/จิตเวชศาสตร์
รายวิชา พศ.400/พศ.401
โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว รายวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นางศิริวรรณ เริงสำราญ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว โทรศัพท์ 0-2926-9695 โทร.ภายใน 9695

นางสาวกษมา ศิธราชู ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รายวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ 0-2926-9695 โทร.ภายใน 9695

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ต่อยอด/แพทย์ฝึกหัด

นางสาวอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0-2926-9698 โทร.ภายใน 9698

นางสาวภัสราภรณ์ วิแหลม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ 0-2926-9698 โทร.ภายใน 9698

หน่วยวิจัยการเรียนการสอนและประเมินผล

ดร.วรพล วิแหลม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0-2926-9696 โทร.ภายใน 9696

นางสาวสุจิตรา จันทร์ส่องแสง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0-2926-9695 โทร.ภายใน 9695

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นายบงกช เอี่ยมชื่น ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0-2926-9694 โทร.ภายใน 9694

นางสาววิรัญญา เจริญอนันตกุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ 0-2926-9697 โทร.ภายใน 9697

หน่วยธุรการ

นางสาววิรัญชนา เทียวประสงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0-2926-9696 โทร.ภายใน 9696

นางบุญเรือน เชิดศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0-2926-9697 โทร.ภายใน 9697

นางสาวธนารีย์ แสงงิ้ว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โทรศัพท์ 0-2926-9696 โทร.ภายใน 9696

นางสาวศุภรัตน กลิ่นบำรุง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โทรศัพท์ 0-2926-9696 โทร.ภายใน 9696

นางละเอียด แก้วทองคำ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ โทรศัพท์ 0-2926-9693 โทร.ภายใน 9693

นางกฤษณา แสงเพชร ตำแหน่ง นักการภารโรง โทรศัพท์ 0-2926-9693 โทร.ภายใน 9693

หน่วยสนับสนุนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทักษะและหัตถการทางคลินิก (Clinical Skill Center)

นางชญานันทน์ สุขกำเหนิด
ตำแหน่ง คนงานห้องทดลอง
โทรศัพท์ 0-2926-9724 โทร.ภายใน 9724