ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565

 

 • ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 Download 
 • ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 Download 

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Download
 • สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  Download
 • สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล Download
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล Download 
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Download  
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Download
 • สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก Download  
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก Download
 • สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (นานาชาติ) Download
 • Program in Stem Cell Biology and Technology (International Program)
 • Application for Graduate Studies Admission (Doctor of Philosophy Program in Stem Cell Biology and Technology (International Program)) Download   
 • Application for Graduate Studies Admission (Master of Science Program in Stem Cell Biology and Technology (International Program)) Download  

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานบัณฑิตศึกษา
โทร 02-926-9759-9759