📣 งานบริหารการวิจัย ขอแจ้งผลการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565

งานบริหารการวิจัย ขอแจ้งผลการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565