งานบริหารการวิจัย ขอแจ้งผลการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565

งานบริหารการวิจัย ขอแจ้งผลการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565