งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแจ้งผลการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแจ้งผลการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565