คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภาคภูมิ เขียวละม้าย ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภาคภูมิ เขียวละม้าย
ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564