งานวันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564

งานวันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร
ให้กับอาจารย์ ในงานวันวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์ และนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาจารย์ที่ได้รับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำปี 2563
2.รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภาคภูมิ เขียวละม้าย
ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)
3.อาจารย์ ดร.กานต์ แสงไพโรจน์
ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์
4.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา ขอเจริญพร
ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทาง ด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

อาจารย์ที่ได้รับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

1.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา
ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กัมพล อำนวยพัฒนพล
ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
4.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล ธรรมโชติ
ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)