มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

📣 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือบทของหนังสือในหนังสือชุด
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus หรือ ISI Web of Science
รางวัลละ 10,000 บาท

ได้แก่ บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Review article) และ บทของหนังสือ (Chapter)
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

📌 ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ตามกำหนดเวลา
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR Code
.
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา โทร. (66)2-926-9694 Fax: (66)2-926-9676
คุณ บงกช Mobile: (66)8-6779-5500