ศูนย์ไตเทียม แพทย์ธรรมศาสตร์ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ไตเทียม แพทย์ธรรมศาสตร์
ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์