ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นารถวดี ภูมิภาค คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564

ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.นารถวดี ภูมิภาค
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี
ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564