ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ ได้รับรางวัล แพทย์สตรีปฏิบัติการดีเด่นด้านสู้โควิด โดย สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื่อในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล แพทย์สตรีปฏิบัติการดีเด่นด้านสู้โควิด
โดย สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์