ประกาศรับสมัครสอบ Modified Essay Question (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564(พ.ศ.2565)รอบที่ 1

ประกาศรับสมัครสอบ Modified Essay Question (MEQ)
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564(พ.ศ.2565)รอบที่ 1