ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564

  • ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564   

 

  • ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์     

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564   Download  

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   Download  

 

  • สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  Download  
  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  Download  

     

  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  Download