ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.น.สพ.ปธานิน จันทร์ตรี คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.น.สพ.ปธานิน จันทร์ตรี
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564