ขอแสดงความยินดี รศ.พญ.สุพินดา ลีอมรสิริ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาจักษุวิทยา ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี
รศ.พญ.สุพินดา ลีอมรสิริ
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาจักษุวิทยา
ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564