ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณสุพจน์ ชัยวิไล
บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท
ให้กับกองทุนเพื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์