ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณพรทิวา นิพาริน
ให้กับกองทุนเพื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริจาคเงินจำนวน 110,000 บาท