ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณสมบัติ เกียรติสุรนนท์
บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
ให้กับกองทุนเพื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์