ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณประสพ สนองชาติ
มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท
เข้ากองทุนเพื่อคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต