ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณวัลยา ดำเนินชาญวนิชย์
มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท
ให้กับโรงพยาบาลธรรมสนามธรรมศาสตร์
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์