ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณชัยยุทธ กิติธีระกุล
มอบเงินบริจาค 200,000 บาท
เพื่อสนับสนุนกองทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์