หน่วยบริการระบบและเครือข่าย

ติดต่อ 02-926-9772

หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์

ติดต่อ 02-926-9836 ,02-926-9832

หน่วยบริการพัฒนาโปรแกรม

ติดต่อ 02-926-9700

หน่วยบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ติดต่อ 02-926-9688

งานธุรการ

ติดต่อ 02-926-9687