ผู้บริหาร

sombatcorrect 3

รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Sirikul

ศ.ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Winchana

รศ.นพ.วินชนะ ศรีวิไลทนต์

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่

329745527

สรชา พุ่มสัมฤทธิ์

หัวหน้างานบริหารการวิจัย

งานห้องปฏิบัติการวิจัย----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

orr

วนัสยา สุอังคะวาทิน

นักวิจัยชำนาญการ

tup

เฉลิม จันทร์สม

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

banana

ชิษณุชา สัตพนพันธุ์

นักวิจัยชำนาญการ

aun

วรรณภา บุตรโคตร

นักวิจัยปฏิบัติการ

bum

วนิดา กุลนชัยพูน

นักวิจัยชำนาญการ

nan1

นฤมล ศรีดี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

งานจริยธรรมการวิจัยในคน (EC)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

289317

วิไลวรรณ ฉิมคง

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

cat

วรัญญา เลิศปรีชา

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

361677481

ประวิทย์ แป้นจันทร์

เจ้าหน้าที่วิจัย

361942373

ณัฐฐิชา ชะนะนิล

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

วารสาร AMJAM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

seven

ไกรเทพ ธรรมเดช

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

Aom

ศศิพร วงษ์ภมร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานบริหารธุรการ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nok

วณิชชา เทราซาว่า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

a

ศิริกานต์ สุวรรณรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

102022

จินตนา ศรีธิน้ำโท้ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

mark3

บุญมาก เอี่ยมเส็ง

นักการภารโรง