ผู้บริหาร

sombatcorrect 3

รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Sirikul

ศ.ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Winchana

รศ.นพ.วินชนะ ศรีวิไลทนต์

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่

praw2

สรชา พุ่มสัมฤทธิ์

หัวหน้างานบริหารการวิจัย

งานห้องปฏิบัติการวิจัย----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

orr

วนัสยา สุอังคะวาทิน

นักวิจัย

tup

เฉลิม จันทร์สม

นักวิจัย

banana

ชิษณุชา สัตพนพันธุ์

นักวิจัย

aun

วรรณภา บุตรโคตร

นักวิจัย

bum

วนิดา กุลนชัยพูน

นักวิจัย

nan1

นฤมล ศรีดี

นักวิทยาศาสตร์

งานจริยธรรมการวิจัยในคน (EC)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yui

วิไลวรรณ ฉิมคง

เจ้าหน้าที่วิจัย

cat

วรัญญา เลิศปรีชา

เจ้าหน้าที่วิจัย

วราภรณ์ ศรีวงษา

วราภรณ์ ศรีวงษา

เจ้าหน้าที่วิจัย

ธรรมศาสตร์เวชสาร -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sarocha1

สโรชา ขัดมา

เจ้าหน้าที่วิจัย

lookjan2

จันทร์กวี โกมารทัต

เจ้าหน้าที่วิจัย

งานบริหารธุรการ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nok

วณิชชา เทราซาว่า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

manusaya

มนัสยา ฉ่ำชื่น

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

a

ศิริกานต์ สุวรรณรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

mark3

บุญมาก เอี่ยมเส็ง

นักการภารโรง