personal2 copy copy

วิสัยทัศน์  

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้มีคุณภาพ

พันธกิจ

             งานบริหารการวิจัย มีหน้าที่สนับสนุนพัฒนานักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักจริยธรรม โดยจัดบริการให้คำปรึกษา  ฝึกอบรม พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอก พิจารณาเชิงจริยธรรมการวิจัย ให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับปฏิบัติงานวิจัย รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านต่างๆ  เกี่ยวกับการทำวิจัย