Link คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Video การขอรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

 


อบรมออนไลน์

ขั้นตอนการพิจารณางานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทโครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณา

โครงการวิจัยที่ขอรับยกเว้นการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ

1. แบบบันทึกปะหน้าการขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย TU-IBC_Cover letter

2. แบบขอยกเว้นการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Exemption Registration Form) TU-IBC_B

3. แบบประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการและห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง (Biosafety Self Inspection Checklist) TU-IBC_C

– ตารางแสดงรายการข้อกำหนดตามระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการระดับ 1 และ 2 (เอกสารประกอบการประเมิน TU-IBC_C)

4. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างชีวภาพ หรือ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ / โครงร่างการวิจัย (ในกรณีที่นักศึกษาเป็นหัวหน้าโครงการ)

5. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างชีวภาพที่ใช้ในการวิจัย เช่น Fact Sheet หรือ Pathogen Safety Data Sheet (PSDS) หรือ Biological Agent Reference Sheet (BARS) หรือ MSDS ของเชื้อ / Cell Line / Toxin จากบริษัท

6. หนังสือรับรองอนุมัติให้ใช้สถานที่ / หน่วยงานในการดำเนินการวิจัย (ในกรณีที่มีการดำเนินงานวิจัยในห้องปฏิบัติการนอกหน่วยงานของผู้วิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย)

7. ประกาศนียบัตรการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี ของหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัยที่ปฏิบัติงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา (ในกรณีที่นักศึกษาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)

8. เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยตามข้อมูลลำดับ 1-8 (PDF Files; CD / DVD) จำนวน 1 แผ่น

โครงการวิจัยที่ขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

1. แบบบันทึกปะหน้าการขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย TU-IBC_Cover letter

2. แบบประเมินประเภทของงานวิจัยเพื่อขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Application Form) TU-IBC_A

3. แบบประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการและห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง (Biosafety Self Inspection Checklist) TU-IBC_C

– ตารางแสดงรายการข้อกำหนดตามระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการระดับ 1 และ 2 (เอกสารประกอบการประเมิน TU-IBC_C)

4. แบบบันทึกการเคลื่อนย้ายเชื้อโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม สารชีวภาพ พิษจากสัตว์ ระหว่างหน่วยงาน (Hazardous Microorganism and Biological Substance Record of Transfer / Transport Form) TU-IBC_D

5. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างชีวภาพ หรือ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ / โครงร่างการวิจัย (ในกรณีที่นักศึกษาเป็นหัวหน้าโครงการ)

6. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างชีวภาพที่ใช้ในการวิจัย เช่น Fact Sheet หรือ Pathogen Safety Data Sheet (PSDS) หรือ Biological Agent Reference Sheet (BARS) หรือ MSDS ของเชื้อ / Cell Line / Toxin จากบริษัท

7. หนังสือรับรองอนุมัติให้ใช้สถานที่ / หน่วยงานในการดำเนินการวิจัย (ในกรณีที่มีการดำเนินงานวิจัยในห้องปฏิบัติการนอกหน่วยงานของผู้วิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย)

8. ประกาศนียบัตรการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี ของหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัยที่ปฏิบัติงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา (ในกรณีที่นักศึกษาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)

9. เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยตามข้อมูลลำดับ 1-9 (PDF Files; CD / DVD) จำนวน 1 แผ่น

การดำเนินการหลังได้รับการพิจารณา

ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง

  • แบบขอปรับเปลี่ยน / ขอขยายระยะเวลา / ขอปิดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Amendment / Extension / Termination Form) TU-IBC_E
ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง

  • แบบขอปรับเปลี่ยน / ขอขยายระยะเวลา / ขอปิดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Amendment / Extension / Termination Form) TU-IBC_E
ขอปิดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง

  • แบบขอปรับเปลี่ยน / ขอขยายระยะเวลา / ขอปิดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Amendment / Extension / Termination Form) TU-IBC_E