เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติหรือผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา