ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 นั้น โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้
      1. ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป ประเภทที่ 1 ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท จำนวน 8 โครงการ
      2. ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป ประเภทที่ 2 ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท จำนวน 18 โครงการ
      3. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากการทำงานประจำทางคลินิก ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท จำนวน 7 โครงการ