รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  • เป็นการสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida@staff.tu.ac.th, eaktida.tap@gmail.com