ประกาศอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564

      โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้
       1 ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป ประเภที่ 1 ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท จำนวน 1 โครงการ
       2 ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป ประเภที่ 2 ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท จำนวน 4 โครงการ
       3 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากการทำงานประจำทางคลิินิก ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท จำนวน 3 โครงการ