ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ดังนี้

๑) ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป ทุนแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

  • – ทุนประเภทที่ ๑ ทุนละไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ทุน
  • – ทุนประเภทที่ ๒ ทุนละไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๕ ทุน

๒) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากการทำงานประจำทางคลินิก (Routine Clinical Practice to Research) จำนวนเงินทุนวิจัยละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ ทุน ๓) ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนเงินทุนวิจัยละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ทุน

จัดส่งที่งานบริหารการวิจัย ชั้น ๔ อาคาร ราชสุดา ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๔ ต่อ ๗๕๓๗ หรือที่เบอร์ ๐๙๒-๖๙๔๒๑๑๐ (คุณศิริกานต์)