อบรมเข้มข้นระยะสั้น
( Short Intensive Course Diploma )


คณะแพทยศาสตร์