บุคลากร

 
รศ.พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว<br>Sukkrawan Intarakhao MD.

รศ.พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว
Sukkrawan Intarakhao MD.
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อว. กุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหารและตับ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ผู้ช่วยฝึกอบรมกรรมการสมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย(อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างกุมารเวชศาสตร์โรคเลือด)

รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย(อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างกุมารเวชศาสตร์โรคเลือด)
WALLEE SATAYASAI, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
วทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
MS Ed (Master of Science Education) University of Southern California U.S.A.
Certificate of Pediatric and Child health. University Hospital of Singapore
รองผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุกรรมการสอบสวนแพทยสภา

รศ.พญ.พชรพรรณ สุรพลชัย

รศ.พญ.พชรพรรณ สุรพลชัย
PACHARAPAN SURAPOLCHAI, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วว. กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
Research fellowship in Pediatric hematology/oncology, University of Hong Kong,China
Research fellowship in Pediatric stem cell transplantation, University of Tuebingen, Germany

รศ.พญ.ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล

รศ.พญ.ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล
PHAKATIP SINLAPAMONGKOLKUL, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วว. กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
คณะอนุกรรมการเตรียมการประเมินผล วว สาขากุมารเวชศาสตร์

อ.พญ.ทัสมา พู่ทรงชัย

อ.พญ.ทัสมา พู่ทรงชัย
TASAMA PUSONGCHAI, MD.

พบ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วว. กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
คณะอนุกรรมการเตรียมการประเมินผล วว สาขากุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ.สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ

ศ.พญ.สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ
SOOKKASEM KHOSISETH, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา(คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
วว.กุมารเวชศาสตร์ โรคไต แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
Research Fellow in Nephrology. Mayo Clinic, Minnesota U.S.A.
Pediatric Nephrology Research Scholar, University of Minnesota U.S.A.
ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
กรรมการชมรมโรคไตในเด็กแห่งประเทศไทย

รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช (อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างกุมารเวชศาสตร์โรคไต)

รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช (อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างกุมารเวชศาสตร์โรคไต)
JAAKCHAI JUNGTHIRAPANICH, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต(คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อ.พญ.ธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร

อ.พญ.ธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร
TANANYA LOKANUWATSATIEN, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
พบ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วว. สาขากุมารเวชศาตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วว.กุมารเวชศาสตร์ โรคไต (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์

รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์
WANIDA PAO-IN, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
วว. กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก แพทยสภา (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
อว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
กรรมการชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติในเด็กแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
อนุกรรมการให้คำปรึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
อนุกรรมการพัฒนามาตรการกลไกเพื่อการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
คณะทำงานพัฒนาทบทวนหลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก

รศ.พญ.อารยา ศรัทธาพุทธ

รศ.พญ.อารยา ศรัทธาพุทธ
ARAYA SATDHABUDHA, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
วว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อนุกรรมการ สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์

รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
AUCHARA TANGSATHAPORNPONG, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อว. กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
อว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
Certificate in the Advances WHO/TDR Course on Immunology , Vaccinology and Biotechnology Applied to Infectious Diseases . University of Lausanne , Switzerland
กรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้ในเด็กแห่งประเทศ
ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อในเด็ก

รศ.พญ.พรอำภา บรรจงมณี

รศ.พญ.พรอำภา บรรจงมณี
PORNUMPA BUNJOUNGMANEE, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วว.สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อในเด็ก (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย

รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย
TIPPAWAN HANSAKUNACHAI, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
อว. กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)
อว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปีชมรมพัฒนาการเด็กแห่งประเทศไทย

รศ.พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ

รศ.พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ
ISSARAPA CHERNSUWAN MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
วว. กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม แพทยสภา (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล )
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
คณะอนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการกุมารเวชศาสตร์ชุมชนและสังคม ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการ child health supervision ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

อ. พญ.เยาวเรศ กฤตธิติมา

อ. พญ.เยาวเรศ กฤตธิติมา
YOWARES KITTHITIMA, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ.บุญชู ศิริจงกลทอง

รศ.นพ.บุญชู ศิริจงกลทอง
BOONCHU SIRICHONGKOLTHONG, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ (อฝส.) สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ผศ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี

ผศ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี
RATTHAPON WONGWANDEE, MD, FSCAI.

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
Fall fellow course of the society for cardiovascular angiography and interventions (FSCAI), Nevada, USA.
อนุกรรมการเตรียมการประเมินผล วว สาขากุมารเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Training Center Faculty (TCF) and Pediatric Advanced Life Support (PALS) Instructor of American Heart Association (AHA)

อ.พญ. จุตินันท์ อิทธิอาวัชกุล

อ.พญ. จุตินันท์ อิทธิอาวัชกุล
JUTINAN ITHIAWATCHAKUL, MD

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
วว. กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ (คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

อ.พญ. ลลิตา หงษ์หิรัญเรือง

อ.พญ. ลลิตา หงษ์หิรัญเรือง
LALITA HONGHIRANRUENG, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ สอง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. กุมารเวชศาสตร์ (แพทยสภา) (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)
วว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
ORAPAN POACHANUKOON, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วว. กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายกผู้รั้งองค์การสภาโรคหืดแห่งประเทศไทย
กรรมการมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
กรรมการทุนวิจัยและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย

ศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข

ศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
PASKORN SRITIPSUKHO, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วว. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล)
Master of epidemiology , University of London ,UK
Master of Medical statistics, University of Newcastle , Australia
อว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ผศ.ดร.พญ.ประภาศรี กุลาเลิศ

ผศ.ดร.พญ.ประภาศรี กุลาเลิศ
PRAPASRI KULALERT, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

อ.พญ. พัชรพร บุณยัษเฐียร

อ.พญ. พัชรพร บุณยัษเฐียร
PATCHARAPORN PUNYASHTHIRA, M.D.

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทสภา (คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช)
วว. กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภุมิคุ้มกัน (คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

ผศ.ดร.นพ.สิระ นันทพิศาล

ผศ.ดร.นพ.สิระ นันทพิศาล
SIRA NANTHAPISAL, MD PhD

ตำแน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน แพทยสภา(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
Clinical research fellow in paediatric Rheumatology, Great Ormond Street Hospital, London, United Kingdom
Certificate of European league against rheumatism and the Paediatric Rheumatology European Society course in Pediatric Rheumatology
Doctor of Philosophy (Immunology/ genetics), University College London, London, United Kingdom
กรรมการ อฝส กุมารโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
กรรมการ อฝส กุมารโรคข้อและรูมาติซั่ม
กรรมการชมรมกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติซั่ม

รศ.พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว<br>Sukkrawan Intarakhao MD.

รศ.พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว
Sukkrawan Intarakhao MD.
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อว. กุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหารและตับ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ผู้ช่วยฝึกอบรมกรรมการสมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ.พรรณพัชร พิริยะนนท์

ผศ.พญ.พรรณพัชร พิริยะนนท์
PUNNAPAT PIRIYANONG, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วว.สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
กรรมการ (ผู้ช่วยเหรัญญิก) สมาคมโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

รศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต

รศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต
WILAIPORN TECHASATID MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วว. กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี)
อนุกรรมการวิชาการ ชมรมเวชศาสตร์ทารกแห่งประเทศไทย

รศ.พญ.ศริยา ประจักษ์ธรรม

รศ.พญ.ศริยา ประจักษ์ธรรม
SARIYA PRACHUKTHUM, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
วว. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด จากแพทยสภา (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
Certificate in Neonatal and Perinatal medicine fellowship program, University of Chicago,USA

ผศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล

ผศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล
SUDATHIP KOSITAMONGKOL, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
วว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
Research Fellowship in Neonatal and Perinatal Medicine, University of California, USA

อ.พญ. ศริยา สหัสสะรังษี

อ.พญ. ศริยา สหัสสะรังษี
SARIYA SAHUSSARUNGSI, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
พบ.(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วว. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อว. กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)

รศ.พญ.พัชราภา ทวีกุล

รศ.พญ.พัชราภา ทวีกุล
PATCHARAPA THAWEEKUL, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(เวชศาสตร์ครอบครัว) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
กรรมการสมาคมโภชนาการ และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการวิชาการและวารสาร สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ผศ.พญ.สุดาทิพย์ ผาติชีพ

ผศ.พญ.สุดาทิพย์ ผาติชีพ
SUDATHIP PATICHEEP, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
วว. กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการสมาคมกุมารระบบประสาทแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ อฝส ฝ่ายวิจัย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ อนุสาขากุมารระบบประสาท

ผศ.พญ.ขนิษฐา คูศิวิไลส์

ผศ.พญ.ขนิษฐา คูศิวิไลส์
KHANITTHA KHUSIWILAI, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล/ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า)
Research Fellowship in Epilepsy and Neurophysiology, Children’s National Health System. Washington DC., USA
คณะอนุกรรมการFormative evaluation and Portfolio พศ 2559-2562 ราขวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

อ.นพ.อภิรักษ์ เมฆมังกรทอง

อ.นพ.อภิรักษ์ เมฆมังกรทอง
APHIRAK MEKMANGKONTHONG, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)
วว. กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผศ.พญ.วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

ผศ.พญ.วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
WIRAPORN YODWISITHSAK, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุล

ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุล
PORNTIPA ENGKAKUL, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล)
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย
คณะอนุกรรมการเตรียมการประเมินผล วว. กุมารเวชศาสตร์ หมวด CRQ ราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผศ.พญ.ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร

ผศ.พญ.ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร
YUVALUCK THAMMAGASORN, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
กรรมการชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย

รศ.พญ.กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์

รศ.พญ.กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์
KITIWAN ROJNUEANGNIT, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
Diplomate of the American Board of Medical Genetics in Clinical Genetics (University of Alabama at Birmingham, USA)
Diplomate of the American Board of Medical Genetics and Genomics in Clinical Molecular Genetics (University of Alabama at Birmingham, USA)
คณะอนุกรรมการจัดการอฝส.อนุสาขาโรคพันธุกรรม รวกท.
-กรรมการ เครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
-กรรมการ สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์
-กรรมการ สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย)
-กรรมการชมรมเวชพันธุศาสตร์

ผศ.นพ.บันดาล ซื่อตรง

ผศ.นพ.บันดาล ซื่อตรง
BANDARN SUETRONG, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กุมารแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
พบ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล)
วว. กุมารเวชศาสตร์ (รามาธิบดี)
วว.กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต (รามาธิบดี)
Research fellowship in Critical Care Medicine, St. Paul’s hospital, University of Critish Columbia, Vancouver, Canada

– อนุกรรมการฝ่ายวิจัย สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

อ.พญ.ดวงทิพย์ เตียเจริญ

อ.พญ.ดวงทิพย์ เตียเจริญ
DUANGTIP TIACHAROEN, MD

-พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ (ธรรมศาสตร์)
-อนุสาขากุมารเวชบำบัดวิกฤต (รามาธิบดี)

อ.พญ.อรสุธี ภราดร์นุวัฒน์

อ.พญ.อรสุธี ภราดร์นุวัฒน์
ONSUTHI PHARADORNUWAT, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
อว. กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ (คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
อนุกรรมการ สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

อ.นพ.ชนะภัย ไชยกุลศิลป์

อ.นพ.ชนะภัย ไชยกุลศิลป์
CHANAPAI CHAIYAKULSIL, MD.

กุมารแพทย์เวชบำบัดวิกฤต
Bachelors of Biomedical Science (University of Nottingham, UK)
พบ. (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ (รามาธิบดี)
ประกาศนียบัตรกุมารเวชบำบัดวิกฤต (รามาธิบดี)
-อนุกรรมการวิจัย สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

อ.พญ. ลลิต ลีลาทิพย์กุล

อ.พญ. ลลิต ลีลาทิพย์กุล
LALIT LEELATHIPKUL, MD.

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
พบ.(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วว. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์วัยรุ่น (คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

น.ส.กาญจนา จำแนกทาน

น.ส.กาญจนา จำแนกทาน
นักวิชาการ

น.ส.ปนัดดา แย้มอ่ำ

น.ส.ปนัดดา แย้มอ่ำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.นฤมล ยังอยู่

น.ส.นฤมล ยังอยู่
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.พิกุลแก้ว รวมธรรม

น.ส.พิกุลแก้ว รวมธรรม