อายุรศาสตร์อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

อายุรศาสตร์อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อายุรศาสตร์อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Endocrinology and Metabolism

ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอายุรศาสตร์อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism

ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) วว.อายุรศาสตร์อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
(ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism

คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ
(ภาษาไทย) วว. อายุรศาสตร์อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism
หรือ Dip., Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism

 

เอกสารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์อนุสาขาโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

เอกสารคู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์อนุสาขาโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

คณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์อนุสาขาโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

การติดตามและการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์อนุสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ทำเนียบศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์อนุสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ผลการติดตามและประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์อนุสาขาต่อมไร้ท่อ ตุลาคม 2019

Copyright © 2019. All rights reserved.
LinksLinks2