งานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี 2563 “นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ (Innovations in Internal Medicine)”

งานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี 2563 “นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ (Innovations in Internal Medicine)”

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) มธ. ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

เก็บสะสม CME สำหรับแพทย์ และ CPE สำหรับเภสัชกร
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมในห้องประชุม และ 1,000 บาทสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแบบ online
ผู้ลงทะเบียนทุกท่านได้รับหนังสือฟรี 1 เล่ม

เงื่อนไขข้อตกลง
1. ผู้ที่ลงทะเบียนก่อน ชำระค่าลงทะเบียนและส่งแสดงหลักฐานการโอนเงิน มีสิทธิ์เข้าร่วมในห้องประชุมก่อน
2. ลงทะเบียนทาง Google form (scan QR) เท่านั้น
3. ถ้ามีคนลงทะเบียนเข้าร่วมในห้องประชุมเกินจำนวนกำหนด ทางภาควิชาขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนท่านเป็นการประชุมแบบ online และจะติดต่อคืนเงินส่วนต่าง 500 บาทแก่ท่าน
4. ผู้เข้าร่วมประชุมแบบ online โปรดกรอกที่อยู่และเบอร์โทรให้ชัดเจน เพื่อทางภาควิชาจะจัดส่งหนังสือไปถึงท่าน
5. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามประกาศของรัฐบาลและม.ธรรมศาสตร์

Copyright © 2019. All rights reserved.
LinksLinks2