ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน…

FACULTY OF MEDICINE : HANDBOOK

MED-booklet-2019

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกาศคณะแพทยศาสตร์…

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการพิจารณาผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน และได้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการพิจารณาผ่านการประเมินระดับ…

Download Logo Med.Tu

📣ขอประชาสัมพันธ์ 📍Download…

COVID-19 สายพันธุ์ "โอมิครอน" โดย รศ.นพ. ธนา ขอเจริญพร อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

COVID-19 สายพันธุ์ "โอมิครอน" #Omicron ค้นพบครั้งแรกในประเทศบอตสวานาและประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่ง…

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร คณะแพทยศาสตร์…

งานวันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564

งานวันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…