คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วรนาถ ทัตติยกุล  สาขาจักษุวิทยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.นพ.วรนาถ ทัตติยกุล  สาขาจักษุวิทยา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2565