คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปริศนา ปิยะพันธุ์ สาขาสรีรวิทยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ปริศนา ปิยะพันธุ์  สาขาสรีรวิทยา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2565