ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอขอบคุณ
คุณนลินี งามเศรษฐมาศ
มอบเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 80,000 บาท
รวมเป็นเงินจำนวน 400,000 บาท
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565
ณ ห้องแพทย์โดม 3 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์