ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น”
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565